เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ by Mind Map: เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

2. เด็กที่มีความบกพร่องการเรียนรู้

3. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ

4. เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

5. ออทิสติก

6. เด็กพิการซ้อน

7. เด็กที่มีบกพร่องทางสติปัญญา

7.1. เด็กเรียนช้า

7.1.1. สามารถเรียนในชั้นปกติได้

7.2. เด็กปัญญาอ่อน

7.2.1. เด็กปัญญาอ่อนหนักมาก IQ ต่ำกว่า 20

7.2.2. เด็กปัญญาอ่อนหนัก IQ 20-34

7.2.3. เด็กปัญญาอ่อนปานกลาง IQ 35-49

8. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น

9. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

10. ปัญญาเลิศ

10.1. ลักษณะ

10.1.1. มีความถนัดเฉพาะทางสูง

10.1.2. เรียนรู้ได้เร็ว และง่ายดาย

10.2. การเปรียบเทียบ

10.2.1. เด็กฉลาด

10.2.1.1. ตอบคำถาม

10.2.2. Gifted

10.2.2.1. ตั้งคำถาม