ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESKİ TÜRK EDEBİYATI by Mind Map: ESKİ TÜRK EDEBİYATI

1. 13. YÜZYIL

1.1. Anadolu Sahası Türk Edebiyatı

1.1.1. Hacı Bektaş-ı Velî

1.1.2. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

1.1.3. Yunus Emre

1.1.4. Sultan Veled

2. 15. YÜZYIL

2.1. Çağatay Sahası Türk Edebiyatı

2.1.1. Ali Şîr Nevâyî

2.2. Azeri Sahası Türk Edebiyatı

2.3. Anadolu Sahası Türk Edebiyatı

2.3.1. Şeyhî

2.3.2. Ahmed Paşa

2.3.3. Necâtî

2.3.4. Nizâmî

2.3.5. Cem Sultan

2.3.6. Cemâlî

3. 17. YÜZYIL

3.1. Çağatay Sahası Türk Edebiyatı

3.2. Azeri Sahası Türk Edebiyatı

3.3. Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı

3.3.1. Nef'î

3.3.2. Şeyh'ül-İslâm Yahya

3.3.3. Nâ'ilî

3.3.4. Neşâtî

3.3.5. Fehîm

3.3.6. Nedîm-i Kadim

3.3.7. Nâbî

4. 14. YÜZYIL

4.1. Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı

4.1.1. Rabgûzî

4.1.2. Mahmud bin Ali

4.1.3. Harezmî

4.1.4. İslâm

4.2. Azeri Sahası Türk Edebiyatı

4.2.1. Ahmed bin Veys

4.2.2. Nesîmî

4.3. Anadolu Sahası Türk Edebiyatı

4.3.1. Gülşehrî

4.3.2. Âşık Paşa

4.3.3. Kadı Burhaneddin

4.3.4. Ahmedî

5. 16. YÜZYIL

5.1. Çağatay Sahası Türk Edebiyatı

5.2. Azeri Sahası Türk Edebiyatı

5.2.1. Fuzûlî

5.3. Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı

5.3.1. Zâtî

5.3.2. Hayâlî

5.3.3. Bâkî

5.3.4. Bağdatlı Rûhî

5.3.5. Lâmi'î Çelebi

6. 18. YÜZYIL

6.1. Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı

6.1.1. Nedîm

6.1.2. Osmanzâde Tâib

6.1.3. Kâmî

6.1.4. Haşmet

6.1.5. Koca Râgıp Paşa

6.1.6. Şeyh Gâlip

6.1.7. Enderunlu Fâzıl

7. 19. YÜZYIL

7.1. Osmanlı Sahası Türk Edebiyatı

7.1.1. Enderunlu Vâsıf

7.1.2. Keçecizâde İzzet Molla

7.1.3. Yenişehirli Avnî

7.1.4. Leylâ Hanım

7.1.5. Şeref Hanım