พลังงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พลังงาน by Mind Map: พลังงาน

1. ประโยชน์ของพลังงาน

1.1. พลังงานในระบบนิเวศ พลังงานจากแสงอาทิตย์พืชนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง

1.2. การสาธารณูปโภค

1.2.1. การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันใช้พลังงานจากน้ำมัน

1.2.2. ก๊าซธรรมชาติ

1.3. ใช้ในทางการค้าเป็น พลังงานรูปแบบต่างๆ

1.3.1. น้ำมันดิบ

1.3.2. ก๊าซธรรมชาติ

1.3.3. ถ่านหิน

1.4. การผลิต พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตทางเกษตรกรรม

1.4.1. การเก็บเกี่ยวผลผลิต

1.5. พลังงานในอาหาร จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทำให้เจริญเติบโต สามารถเคลื่อนไหวได้

1.6. การขนส่งและการสื่อสาร

1.7. การแพทย์

1.7.1. การใช้พลังงานจากรังสีเอกซ์เรย์จากแสงเรเซอร์ในการตรวจรักษา

2. ความสำคัญของพลังงาน

2.1. พลังงาน คือ ความสามารถที่จะทำงานได้ ความสามารถดังกล่าวนี้เป็นความสามารถของวัตถุใดมีพลังงานวัตถุนั้นก็สามารถทำงานได้และคำว่างานในที่นี้เป็นผลของการกระทำของแรง ซึ่งทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในแนวของแรงสิ่งใดก็ตามที่สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งหรือเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมได้สิ่งนั้นย่อมมีพลังงานอยู่ภายใน

3. ปัญหา ภัยคุกคาม ความเสื่อมโทรม

3.1. ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ล้มตาย

3.2. ทำให้สิ่งของและทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย

3.3. ทำลายสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

3.4. เกิดภาวะมลพิษทั้งทางดิน น้ำ และอากาศ

4. พลังงานแปรรูป

4.1. พลังงานต้นกำเนิด

4.1.1. น้ำ

4.1.2. แสงแดด

4.1.3. เชื้อเพลิงตามธรรมชาติ

4.1.4. ลม

4.2. พลังงานแปรรูป

4.2.1. พลังงานไฟฟ้า

4.2.2. ปิโตรเลียม

4.2.3. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

4.2.4. ถ่านไม้