Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Agentsus by Mind Map: Agentsus

1. sobilikud õppemeetodid

1.1. dialoog

1.2. katsed

1.3. õpilaskeskne

2. õpilaskeskne lähenemine

3. lõiming eri teemade ja ainete vahel

4. õpetaja peab olema hea diplomaat-korrektne suhtlus/selgitused koolijuhtide, kolleegide, lapsevanemate ja kogukonnaga

5. sõltub inimese enda väärtustest ja maailmavaatest

6. tulemus ei ole primaarne

7. õpetaja on õppekava looja

7.1. õpetaja on uuenduslikkuse sissetooja

7.2. õpetajad peaksid julgema kaasa rääkida riikliku õppekava loomisel

8. riski hindamine

8.1. kasutada kohaseid õppemeetodeid

9. innovatsioon

10. toimimisvõime

10.1. muutused