คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ by Mind Map: คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ

1. 5.ความสามารถด้านทักษะเกี่ยวกับมนุษย์และมวลชน

1.1. 1) สามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพและบุคคลอื่นได้

1.2. 2) มีการปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดกว้าง รับรู้สิ่งใหม่ ๆ

1.3. 3) มีความสามารถทางภาษา

1.4. 4) มีศักยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

2. 6. ความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง

2.1. สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองที่มีผลต่อการปฏิบัติการพยาบาลและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้สนับสนุนหลักการประชาธิปไตย และดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

3. 7. คุณสมบัติด้านคุณธรรม และจริยธรรม

3.1. 1) มีสมรรถนะให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ

3.2. 2) มีความปรารถนา และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ประชาชน

3.3. 3) มีค่านิยมร่วมในขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม

3.4. 4) มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านส่วนตัว และหน้าที่การงาน

3.5. 5) มีความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน และองค์การ

3.6. 6) ตระหนักและคำนึงถึงคุณค่าของวิชาชีพและสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการ

3.7. 7) ใฝ่ดี ธำรงรักษาเอกลักษณ์ไทยที่พึงประสงค์

4. 10. คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ

4.1. ด้านการแต่งกาย

4.1.1. แต่งกายเหมาะสมและถูกต้อง

4.2. อารมณ์และจิตใจ

4.2.1. จิตใจดี

4.2.2. ไม่ใจร้อนใส่ผู้รับบริการ

4.2.3. เข้าใจผู้รับบริการ

4.3. มองโลกในแง่ดี

4.4. มีอารมณ์ขันมีความสุข

4.4.1. รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเอง

4.4.2. ไม่เครียด

5. 9. ความสามารถด้านภาวะผู้นำ

5.1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5.2. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

5.3. เป็นผู้นำและแหล่งบริการวิชาการที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อสาธารณสุขและสังคม

6. 8. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

6.1. เข้าใจและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถจัดการและใช้สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้

7. 1. ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาล

7.1. 1) มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างดี เน้นการป้องกัน และ ส่งเสริม สุขภาพ การดูแลสุขภาพชุมชน

7.2. 2) มีความสามารถในการให้บริการพยาบาลโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. 11. คุณสมบัติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8.1. 1.มีความสามารถด้านวิชาการ

8.2. 2.ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์และมวลชน

8.3. 3. ความสามารถด้านการปฏิบัติการพยาบาล

8.4. 4. มีคุณธรรมและจริยธรรม

8.5. 5. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

8.6. 6. มีภาวะผู้นำ

8.7. 7. ความสามารถด้านการบริหาร

8.8. 8. บุคลิกภาพดี

8.9. 9. มีความรู้ด้านการวิจัยเบื้องต้น

8.10. 10. มีความรู้และมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง

8.11. 11. คุณสมบัติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักสิ่งแวดล้อม

9. 2. ความสามารถด้านวิชาการ

9.1. 1) มีความสามารถในการคิด ใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจในการแก้ปัญหาสุขภาพ

9.2. 2) มีความคิดริเริ่ม ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยี

9.3. 3) มีความคิด ความสามารถเป็นสากล

9.4. 4) สามารถคัดกรอง แปล วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูล

9.5. 5) มีความสามารถในการคิดรวบยอด วิเคราะห์ วิจารณ์

9.6. 6) มีทักษะความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

10. 3. ความสามารถด้านการบริหาร

10.1. มีความสามารถในการเป็นผู้บริหารและการจัดการที่ดีมีความสามารถในการประกันการดูแล คุณภาพของการบริการ

11. 4. ความสามารถด้านการวิจัย

11.1. แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางวิชาชีพสามารถร่วมทำวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้