การตรวจร่างกายเบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การตรวจร่างกายเบื้องต้น by Mind Map: การตรวจร่างกายเบื้องต้น

1. การวัดการหายใจ

1.1. อัตราการหายใจปกติ 16-20 ครั้งต่อนาที

1.2. หายใจ สม่ำเสมอหรือไม่ ลึกหรือตื้น มีกลิ่นหรือไม่

2. การวัดความดันโลหิต

2.1. ใช้เครื่องมือ sphygmomanometer

2.2. วัดแขนข้างใดข้างหนึ่ง

2.3. ความดันโลหิตปกติ 120/80 มม.ปรอท

2.4. ในผู้ป่วยความดันสูง วัดทั้งซ้ายขวา ท่านอน นั่ง ยืน บางทีวัดขาด้วย

3. วัดอุณหภูมิได้ที่ไหนบ้าง

3.1. วัดอุณหภูมิทางปากซึ่งมีอุณหภูมิปกติ 37.5 °C

3.2. วัดอุณหภูมิทางรักแร้ซึ่งมีอุณหภูมิปกติ 37.5 °C บวก 0.5°C

3.3. วัดอุณหภูมิทางทวารหนัก หรือช่องคลอด 37.5 °C  ลบ0.5  °C

4. หลักปฏิบัติในการตรวจร่างกายทั่วไป

4.1. วัดอุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิต

4.2. ดู -- inspection

4.2.1. การตรวจโดยใช้สายตา

4.3. คลำ-- palpation

4.3.1. ใช้ นิ้วมือ และ/หรือ ฝ่ามือ คลำตามส่วนต่างๆของร่างกายผู้ ป่วย เพื่อตรวจหา ก้อนเนื้อ ขนาดอวัยวะ ความนุ่ม แข็ง เกร็ง และอาการเจ็บปวด

4.4. เคาะ -- percussion

4.4.1. วางมือหนึ่งบนตำแหน่งที่ต้องการตรวจแล้วใช้นิ้วมืออีกข้างเคาะบนหลังมือของแพทย์ข้างที่วางอยู่บนอวัยวะผู้ป่วย เพื่อตรวจรับการสะท้อนของเสียง

4.5. ฟัง -- auscultation

5. การจับชีพจร - ตำแหน่งที่นิยมจับ

5.1. เส้นเลือดแดงที่ข้อมือ (radial artery)

5.2. ข้อพับของแขน (brachial artery) note บันทึกเป็น ครั้งต่อนาที

5.3. ชีพจรปกติ 60-100 ครั้ง/นาที

6. ขั้นตอนการตรวจร่างกาย

6.1. 1.ซักประวัติผู้ป่วย

6.2. 2.วินิจฉัยทางการพยาบาล

6.3. 3.วางแผนทางการพยาบาล เพื่อให้ตรงกับโรค

6.4. 4.ประเมินผลหลังการรักษา