XARXES D'ORDINADORS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
XARXES D'ORDINADORS by Mind Map: XARXES D'ORDINADORS

1. Receptor

2. Emisor

3. Procés de comunicació.

4. Canal de comunicació

5. Protocols de comunica´ció de Xarxes

5.1. TCP - Protocol de Control de Transmisió

5.2. IP - Protocol d' Internet.

5.3. HTTP - Protocol de Transferència d' Hipertext

5.4. PTP - Protocol de Transmisió de Fitxers

6. Capes del model TCP / IP

6.1. Capa d' Aplicació

6.2. Capa de Transport (TCP)

6.3. Capa d' Internet

6.4. Capa de Xarxa

7. Dispositius físics

7.1. Tarjeta de Xarxa

7.1.1. codi únic

7.2. Cables de Conexió

7.3. Switch o Commutador

7.3.1. Hubs

7.4. Router o Encaminador

7.4.1. Porta d' Enllaç

7.4.2. ADSL

8. Connexió d' una xarxa a Internet

8.1. AMB FIL

8.2. SENSE FIL

8.2.1. Infrarojos

8.2.1.1. ones infraroges

8.2.2. Bluetooth

8.2.2.1. radiofreqüències

8.2.3. Wifi (Wireless Fidelity)

8.2.3.1. ones electromagnètiques

8.2.4. Telefonia mòbil

8.2.4.1. telfonia cel·lular

9. Configuració d'una Xarxa

9.1. Cada ordinador té la seua adreça IP que l'identifica

9.1.1. IPv4

9.1.1.1. 4 bytes

9.1.2. IPv6

9.1.2.1. 16 bytes

9.1.3. IP estàtiques

9.1.3.1. IP fixa

9.1.4. IP dinàmica

9.1.4.1. IP assignada automàticament

10. Configuració d'una xarxa amb fil en Windows 7

10.1. 1- Clicar en icona de tasques. obrir centre de Reds i recursos compartits.

10.2. 3- Doble clic en adaptador que volem configurar.

10.3. 2- Canviar configuració del adaptador (per a veure el estat de la xarxa.

10.4. 4- Propietats Doble clic en Protocol d' Internet versió 4(TCP/IPv4)

10.4.1. Propietats on triem si volem

10.4.1.1. obtenir adreça IP automàticament

10.4.1.2. utilizar la seguent adreça IP (configuració manual)

11. Configuració de Xarxa utilitzant altres paràmetres

11.1. Màscara de subxarxa

11.2. Gateway o Porta d' enllaç

11.3. servidor DNS

12. Configuració d'una xarxa sense fil en Windows 7

12.1. 1- Clicar en icona de xarxa sense fil de l' ordinador.

12.2. 2- Seeccionar xarxa sense fil a la que es vol conectar.

12.3. 3- Escriure una contrasenya.

12.4. 4- Apareixerá icona de connexió a l' área de notificació de barra de tasques.

13. PRACTICA - Utilitzar el móvil de Router (Tethering)

13.1. accedir a Internet amb l'ordinadorutilitzant la connexió del mòbil

13.1.1. 1- Ajustes. Conexiones inalámbricas

13.1.2. 2- Anclaje a Red y Zonas Wifi

13.1.3. 3- Configurar la Zona Wifi amb nom i contrasenya

13.1.4. 4- Buscar Wifi

14. Tipus de xarxes segons

14.1. dimensió i cobertura

14.1.1. PAN (pocs metres)

14.1.2. LAN

14.1.3. MAN (Wimax)

14.1.4. WAN

14.2. medi físic utilitzat

14.2.1. xarxa amb fil

14.2.2. xarxa sense fil

14.2.3. xarxes mixtes

14.2.4. xarxa eléctrica (PCL)

14.3. la topologia

14.3.1. bus o connexió lineal

14.3.2. anell

14.3.3. estrella

14.3.4. arbre

14.3.5. cel·lular

14.4. la relació funcional

14.4.1. client - servidor

14.4.2. xarxes entre iguals

14.5. el nivel de privacitat

14.5.1. xarxa pública

14.5.2. xarxa privada

15. Xarxa d' Internet

15.1. INTERNET = XARXA DE XARXES

15.1.1. 1969 - comença siguent un projecte militar (ARPANET)

15.1.2. ACTUALITAT - es una innumerable Font de serveis que forma part de la nostra vida