XARXES D'ORDINADORS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
XARXES D'ORDINADORS by Mind Map: XARXES D'ORDINADORS

1. Emisor

2. Procés de comunicació.

3. Canal de comunicació

4. Dispositius físics

4.1. Tarjeta de Xarxa

4.1.1. codi únic

4.2. Cables de Conexió

4.3. Switch o Commutador

4.3.1. Hubs

4.4. Router o Encaminador

4.4.1. Porta d' Enllaç

4.4.2. ADSL

5. Connexió d' una xarxa a Internet

5.1. AMB FIL

5.2. SENSE FIL

5.2.1. Infrarojos

5.2.1.1. ones infraroges

5.2.2. Bluetooth

5.2.2.1. radiofreqüències

5.2.3. Wifi (Wireless Fidelity)

5.2.3.1. ones electromagnètiques

5.2.4. Telefonia mòbil

5.2.4.1. telfonia cel·lular

6. Configuració d'una Xarxa

6.1. Cada ordinador té la seua adreça IP que l'identifica

6.1.1. IPv4

6.1.1.1. 4 bytes

6.1.2. IPv6

6.1.2.1. 16 bytes

6.1.3. IP estàtiques

6.1.3.1. IP fixa

6.1.4. IP dinàmica

6.1.4.1. IP assignada automàticament

7. Xarxa d' Internet

7.1. INTERNET = XARXA DE XARXES

7.1.1. 1969 - comença siguent un projecte militar (ARPANET)

7.1.2. ACTUALITAT - es una innumerable Font de serveis que forma part de la nostra vida

8. Receptor

9. Protocols de comunica´ció de Xarxes

9.1. TCP - Protocol de Control de Transmisió

9.2. IP - Protocol d' Internet.

9.3. HTTP - Protocol de Transferència d' Hipertext

9.4. PTP - Protocol de Transmisió de Fitxers

10. Capes del model TCP / IP

10.1. Capa d' Aplicació

10.2. Capa de Transport (TCP)

10.3. Capa d' Internet

10.4. Capa de Xarxa

11. Configuració d'una xarxa amb fil en Windows 7

11.1. 1- Clicar en icona de tasques. obrir centre de Reds i recursos compartits.

11.2. 3- Doble clic en adaptador que volem configurar.

11.3. 2- Canviar configuració del adaptador (per a veure el estat de la xarxa.

11.4. 4- Propietats Doble clic en Protocol d' Internet versió 4(TCP/IPv4)

11.4.1. Propietats on triem si volem

11.4.1.1. obtenir adreça IP automàticament

11.4.1.2. utilizar la seguent adreça IP (configuració manual)

12. Configuració de Xarxa utilitzant altres paràmetres

12.1. Màscara de subxarxa

12.2. Gateway o Porta d' enllaç

12.3. servidor DNS

13. Configuració d'una xarxa sense fil en Windows 7

13.1. 1- Clicar en icona de xarxa sense fil de l' ordinador.

13.2. 2- Seeccionar xarxa sense fil a la que es vol conectar.

13.3. 3- Escriure una contrasenya.

13.4. 4- Apareixerá icona de connexió a l' área de notificació de barra de tasques.

14. PRACTICA - Utilitzar el móvil de Router (Tethering)

14.1. accedir a Internet amb l'ordinadorutilitzant la connexió del mòbil

14.1.1. 1- Ajustes. Conexiones inalámbricas

14.1.2. 2- Anclaje a Red y Zonas Wifi

14.1.3. 3- Configurar la Zona Wifi amb nom i contrasenya

14.1.4. 4- Buscar Wifi

15. Tipus de xarxes segons

15.1. dimensió i cobertura

15.1.1. PAN (pocs metres)

15.1.2. LAN

15.1.3. MAN (Wimax)

15.1.4. WAN

15.2. medi físic utilitzat

15.2.1. xarxa amb fil

15.2.2. xarxa sense fil

15.2.3. xarxes mixtes

15.2.4. xarxa eléctrica (PCL)

15.3. la topologia

15.3.1. bus o connexió lineal

15.3.2. anell

15.3.3. estrella

15.3.4. arbre

15.3.5. cel·lular

15.4. la relació funcional

15.4.1. client - servidor

15.4.2. xarxes entre iguals

15.5. el nivel de privacitat

15.5.1. xarxa pública

15.5.2. xarxa privada