KILÉPÉS A BÖRTÖNBŐL Andragógiával a reintegrációért

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KILÉPÉS A BÖRTÖNBŐL Andragógiával a reintegrációért by Mind Map: KILÉPÉS A BÖRTÖNBŐL Andragógiával a reintegrációért

1. 1. Doktori kutatásom elővizsgálata

1.1. Kulcsfogalmak

1.1.1. andragógia

1.1.2. kriminálandragógia

1.1.3. reintegráció/reszocializáció

1.1.4. önfejlesztés

1.1.4.1. filmklub

1.1.4.2. meditáció

2. 2. A börtönléttel jelentkező problémák

2.1. Nagy fogvatartotti létszám

2.1.1. 18.000 fogvatartott

2.2. A társadalom érintett helyszínei

2.2.1. családok, munkaerőpiac

2.3. A börtönártalmak problémája

2.3.1. a társadalmi visszailleszkedés problémája

3. 3. Statisztikai adatok

3.1. Forrás: Börtönstatisztikai Szemle, 2015/2. 4.

4. 4. A kutatás céljai

4.1. A börtönnépesség növekedésének megállítása

4.1.1. A reintegráció minősége

4.1.1.1. a társadalmi normákhoz illeszkedő jövőkép

4.1.1.2. bekapcsolódás a munka világába

4.1.1.3. tanulás

4.1.1.4. jogkövető életvitel

5. 5. Eszközök

5.1. Együttműködés

5.1.1. Párbeszéd a büntetés-végrehajtással

5.1.1.1. adatgyűjtés az igényekről

5.1.2. Fogvatartottak motiválása

5.1.2.1. csoportfoglalkozások a börtönökben

6. 6. Előzetes tapasztalatok

6.1. Elméleti kutatás

6.1.1. • jogtörténet (Mezey, 2010; Pál, 1988) • kriminológia (Foucault, 1990) • andragógia (Csoma, 2005; Maróti 2005) • pszichológia (Atkinson et al., 2005; Buda, 1995)

6.1.2. Fotó: Molnár Attila Károly

6.2. A pilot vizsgálat helyszíne

6.2.1. Balassagyarmati Fegyház és Börtön

6.2.1.1. Fotó: Molnár Attila Károly

6.2.1.1.1. • intézeti nyitottság a külsős szakemberek felé • csoportfoglalkozásra alkalmas helyiség • technikai felszereltség • szakmai támogatás • fogvatartottak érdeklődése

6.2.2. Filmklub

6.2.2.1. Fotó: Kovács Mihály

6.2.3. Meditáció

6.2.3.1. Fotó: Lelovics Zoltán

7. 7. Egy kérdőív eredményei

7.1. Forrás: saját adatok (Balogh, 2010 alapján)

8. 8. A kutatás irányai

8.1. További, személyes jelenléttel végzendő adatgyűjtés

8.2. A csoportmunka eredményeinek hatásvizsgálata

8.3. Programfejlesztés

8.4. Tapasztaltabb kollégák kritikus véleménye

9. Források (kivonat)

9.1. • Atkinson, R. C., Hilgard, E., Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. (2005): Pszichológia. Osiris, Budapest • Buda Béla (1995): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest • Cole, M., Cole, S. R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest • Csáki Anikó, Gosztonyi Ágnes, Halmos Szabolcs, Mészáros Mercedesz (szerk., 2006):    Fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetekből szabadulók munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása.    Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest.    URL: http://www.valtosav.hu/szakmai_anyagok/kiadvany_konferencia.pdf (letöltve: 2016.03.23. 12:38) • Csoma Gyula (2005): Andragógiai szemelvények. Bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába. Nyitott Könyv, Budapest • Falus Iván (1996): A pedagógiai kutatás metodológiai kérdései. In: Falus Iván (szerk.):    Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban, Budapest, 7–33. • Feketéné Szakos Éva (2014): Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest • Kálmán Anikó (2008): A felnőttkori tanulás sajátosságairól. In: Benedek András (szerk.):    Tanulás életen át {TÉT} Magyarországon. Tempus Közalapítvány, Bp. • Maróti Andor (2005): Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Nyitott Könyv, Budapest • Mezey Barna (2010): Régi idők tömlöcei. Rubicon-könyvek, Budapest • Pál László (1976): Nevelés a büntetés-végrehajtásban. KJK, Budapest • Ruzsonyi Péter (2006): A kriminálpedagógia lehetősége a börtönadaptáció és a társadalmi integrálódás érdekében.    Börtönügyi Szemle, 25. 2. sz. 21–33. • Schlosser Károly (2012): Mindfulness, meditáció és klinikai hatékonyság – áttekintés.    In: Mikonya György (szerk.): Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról. Elte Eötvös Kiadó, Budapest. 143–156.    URL: http://old.tok.elte.hu/kutatokozpont/upload/publikacio/mikonya_korr4_NYOMDA.pdf (letöltve: 2016.03.18 10:40) • Silva, J., Miele, P. (1990): Agykontroll Silva módszerével. Magánkiadás, Budapest • Somogyvári Mihály (főszerk., 2015): Börtönstatisztikai Szemle. 2015/2. sz.    URL: http://bv.gov.hu/download/5/cd/21000/B%C3%B6rt%C3%B6nstatisztikai_Szemle_2_2.pdf (letöltve: 2016.04.05. 11:30) • Sz. Molnár Anna (2009): A tanuló felnőtt. Pedagógusképzés, 7. 2–3. sz. 199–220.    URL: http://www.diral.hu/publikaciok/A_tanul%C3%B3_feln%C5%91tt.pdf (letöltve: 2014.10.26. 07:25) • Szarka Emese (2012): Az agykontroll mozgalom tanfolyamainak üzenete – nevelési és oktatási koncepciók.    In: Mikonya György (szerk.): Vallásos mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról.     ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 115–130.    URL: http://old.tok.elte.hu/kutatokozpont/upload/publikacio/mikonya_korr4_NYOMDA.pdf (letöltve: 2016.03.12 11:10) • Szegál Borisz (2007): A szocializáció és a reszocializáció a börtönben. Börtönügyi szemle, 26. 3. sz. 25–37. • Tough, A. M. (1997): Az önálló tanulás: elmélet és gyakorlat. In: Maróti Andor (szerk.):    Andragógiai szöveggyűjtemény II. Válogatás a felnőttoktatás elméletének külföldi szakirodalmából.    Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 110–118.

10. Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VIII. Országos Fóruma

10.1. 2016. november 17.

10.2. A prezentáció címe:

10.2.1. Kilépés a börtönből - andragógiával a reintegrációért

10.3. Előadó:

10.3.1. Molnár Attila Károly, ELTE PPK Andragógia PhD 1. évfolyam