Những ứng dụng của tin học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Những ứng dụng của tin học by Mind Map: Những ứng dụng của tin học

1. Giải các bài toán khoa học kĩ thuật

1.1. Thực hiện khối lượng lớn công việc

1.2. thế hiện các phương án một cách trự quan

1.3. nhanh hơn , hoàn thiện , chi thi thấp

2. Hỗ trợ việc quản lí

2.1. Bất kì tổ chức nào cũng có 1 sự quản lí

2.2. Qui trình quản lí

2.2.1. lưu trữ, sắp xếp hồ trơ hợp lí

2.2.2. cập nhật các hồ sơ

2.2.3. Khai thác thông tin yêu cầu

3. giáo dục

3.1. Việc học tập hiệu quả hơn, việc dạy và học sinh động hơn, người học hứng thú hơn.

4. Giải trí

4.1. Sử dụng phần mềm máy tính tạo cho con người có nhiều phương tiện giải trí mới phong phú.

5. Tự động hóa và điều khiển

5.1. linh hoạt , chuẩn xác , chi phí thấp , hiệu quả và đa  dạng

6. Truyền thông

6.1. Tạo ra mạng máy tính toàn cầu nhờ đó phát triển nhiều dịch vụ tiện dụng, đa dạng.

6.2. dễ dàng truy cập kho tàng tài nguyên tri thức của nhân loại.

7. Soạn thảo , in ấn , lưu trữ , văn phòng

7.1. Việc biên soạn các văn bản hành chính, lập kế hoạch công tác, ... tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

7.2. các khái niệm như:văn phòng điện tử,xuất bản điện tử..ngày càng quen thuộc

8. Trí tuệ nhân tạo

8.1. Giúp con người tính đến các yếu tố, tình huống liên quan đến 1 việc nào đó, đưa ra một số lựa chọn tương đối tốt với những lý giải kèm theo.

8.2. giúp đỡ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học