Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Оценки

1.1. Инженерно – техническа гледна точк

1.2. Икономически

1.2.1. Отчетна стойност

1.2.2. Балансова стойност

1.2.3. Възстановяема стойност

1.2.4. Ликвидационна стойност

2. Изхабяване и износване

2.1. Физическо износване

2.1.1. Фактори

2.1.1.1. Начинът на производство

2.1.1.2. Условията, в които работи ДА

2.1.1.3. Ритмичността и качеството на дейности по ремонта

2.1.1.4. Стопанисване

2.1.2. Видове

2.1.2.1. Отстранимо

2.1.2.2. Неотстранимо

2.2. Икономическо изхабяване (видове)

2.2.1. Когато Отчетната Стойност на Нови ДА е по ниска от отчетната стойност на Стари ДА

2.2.2. Настъпват промени в отчетната стойност и в значението на някои технически характеристики

2.2.3. Когато съображения за екологията, за безопасен труд и други се ограничи степента на използване

3. Амортизационни отчисления и амортизационна политика

3.1. Амортизационни отчисления

3.1.1. Неамортизуеми

3.1.2. Амортизуеми

3.2. Аморизационна политика /методи за определяне на Амортизационните отчисления/

3.2.1. Линеен метод

3.2.2. Нелинейни методи

3.2.2.1. Ускорителни (Дегресивни)

3.2.2.1.1. Константно дегресивен

3.2.2.1.2. Сума на числата

3.2.2.1.3. Методи на равномерната и неравномерната амортизация

3.2.2.2. Забавени (Прогресивни)

4. Състав

4.1. Структура

4.1.1. Отношения

4.2. Материални

4.2.1. Земя

4.2.2. Сгради

4.2.3. Машини

4.2.3.1. Съоръжения

4.2.3.2. Енергетично оборудване

4.2.3.3. Производствени машини

4.2.3.4. Системи и инсталации

4.2.3.5. Контролно-измервателни прибори

4.2.3.6. Транспортни средства

4.2.3.7. Стопански инвентар

4.2.3.8. Разходи за придобиване на МДА

4.3. Нематериални

4.3.1. Резултати от научно – изследователска и проекто – конструктивна дейност

4.3.2. Програмни продукти

4.3.3. Права за собственост, търговски марки, патенти

4.4. Финансови

4.4.1. Инвестиционни имоти

4.4.2. Ценни книжа

4.4.2.1. Акции

4.4.2.2. Облигации и др.

4.4.3. Отсрочени данъчни плащания

4.5. Търговска Репутация

4.5.1. Положителна

4.5.2. Отрицателна

4.6. Разходи за бъдещи периоди