ธรรมชาติของภาษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ธรรมชาติของภาษา by Mind Map: ธรรมชาติของภาษา

1. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง

1.1. การพูดจาในชีวิตประจำวัน

1.2. อิทธิพลของภาษาอื่น

1.3. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

1.4. การเรียนภาษาของเด็ก

2. ภาษามีลักษณะเฉพาะที่ต่างและเหมือนกัน

2.1. ลักษณะที่ต่างกัน

2.1.1. เสียง

2.1.2. ชนิดของคำ

2.1.3. ไวยากรณ์

2.2. ลักษณะที่เหมือนกัน

2.2.1. ใช้เสียงสื่อความหมาย

2.2.2. มีการสร้างศัพท์ใหม่หลายวิธี

2.2.3. แต่ละภาษามีสำนวน สุภาษิต

2.2.4. มีคำชนิดต่างๆคล้ายกัน เช่น คำนาม กริยา

2.2.5. มีการขยายประโยคให้ยาวออกไปเรื่อยๆ

2.2.6. มีวิธีแสดงความคิดที่หลากหลาย

2.2.7. แต่ละภาษามีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

3. ความหมายของภาษา

3.1. อย่างแคบ

3.1.1. เสียงพูด

3.2. อย่างกว้าง

3.2.1. แสดงกิริยาอาการระหว่างสัตว์ ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ สัญลักษณ์ต่างๆ

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความหมาย

4.1. เสียงไม่สัมพันธ์กับความหมาย ขึ้นต้นกับการตกลงของคนละแต่ชาติ

5. หน่วยในภาษา

5.1. ส่วนประกอบของภาษา ได้แก่ เสียง คำ ประโยค

5.2. การประสมหน่วยในภาษา เสียง->คำ->ประโยค->ข้อความ