ประเภทของระบบสารสนเทศ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ปัญญาประดิษฐ์

1.1. การกระทำคล้ายมนุษย์

1.2. สื่อสารกับมนุษย์

1.3. มีประสาทสัมผัสคล้ายมนุษย์

1.4. กระบวนการคิดคล้ายมนุษย์

1.5. คิดอย่างมีเหตุผล

1.6. วิเคราะห์คล้ายมนุษย์

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.1. ระบบสารสนเทศ

2.1.1. ข้อมูลสารสนเทศ

2.1.2. ลักษณะของระบบสารสนเทศ

2.1.3. ส่วนประกอบจองระบบสารสนเทศ

2.1.4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

2.2. การนำไปใช้งาน

2.2.1. จัดการกลยุทธ์ นโยบายเพื่อการตัดสินใจ

2.2.2. วางแผนปฏิบัติ

2.2.3. ควบคุมขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

2.2.4. ประมวลผล จัดการรายงานสนับสนุน

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.1. หน้าที่หลัก

3.1.1. วางแผน

3.1.2. การจัดการออกแบบ

3.1.3. การประสานงาน

3.1.4. การตัดสินใจ

3.1.5. การควบคุม

3.2. ความหมาย

3.2.1. ซอร์ฟแวร์ช่วยในการตัดสินใจกับการบริหารจัดการ

3.3. ประโยชนช์

3.3.1. มีหลักฐานการประชุม

3.3.2. จัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศ

3.3.3. ช่วยในการเตรียมความพร้อม

4. สนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

4.1. ประโยชน์

4.1.1. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

4.1.2. ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ

4.1.3. ด้านการจัดการทรัพยากรเกษตร

4.2. ความหมาย

4.2.1. การผสมผสานการใช้งานระหว่างซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ภาษาและกระบวนการเพื่อการสนันสนุนการประชุม

4.3. Development Stage 2

5. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

5.1. องค์ประกอบ

5.1.1. อุปกรณ์

5.1.2. ชุดคำสั่ง

5.1.3. การตอบสนอง

5.1.4. การสื่อสาร

5.2. การใช้งาน

5.2.1. การผลิต

5.2.2. การตลาด

5.2.3. การบัญชี

5.3. ข้อดี

5.3.1. ง่ายต่อการใช้งาน

5.3.2. ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ได้ในระยะเวลาสั้น

5.3.3. สะดวกในการตัดสินใจ

5.4. ข้อเสีย

5.4.1. ยากต่อการประเมินประโยชน์

5.4.2. มีปัญหาด้านความปลอดภัย

5.4.3. ข้อมูลไม่สอดคล้อง มีความซับซ้อน

6. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ

6.1. แบบแบ่งกลุ่ม

6.1.1. แบบเชิงรายการ

6.1.2. แบบทันที

6.1.3. Services

6.1.4. Duration

6.2. แบบออนไลน์

6.2.1. แบบเชิงรายการ

6.2.2. แบบทันที

6.3. กระบวนการ

6.3.1. Batohprosesing

6.3.1.1. Online prosesing

6.3.1.1.1. Hybrid systems

6.4. หน้าที่

6.4.1. จัดกลุ่มข้อมูล

6.4.2. คิดคำนวณ

6.4.3. เรียบเรียงข้อมูล

6.4.4. สรุปข้อมูลและเก็บข้อมูล

6.5. วัตถุประสงค์

6.5.1. จัดหาสารสนเทศตามความต้องการ

6.5.2. ทำให้ปฏิบัติการรวดเร็ว

6.5.3. รับประกันความถูกต้องของสารสนเทศ

7. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

7.1. ข้อดี

7.1.1. ได้ข้อมูลรวดเร็ว

7.1.2. ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

7.1.3. ประหยัดเวลา

7.1.4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดต่อสื่อสาร

7.2. ข้อเสีย

7.2.1. ไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถใช้เครื่องมือได้

7.2.2. อุปกรณ์ราคาแพง

7.2.3. ขาดบุคคลากรที่ชำนาญ

7.2.4. ซอร์ฟแวร์ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง

7.3. Define Project Development Measurement

7.3.1. KPI's

8. สารสนเทศภูมิศาสตร์

8.1. ความหมาย

8.1.1. บุคคลากร

8.1.2. กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

8.2. องค์ประกอบ

8.2.1. ข้อมูล

8.2.2. เครื่องคอมพิวเตอร์

8.2.3. โปรแกรม หรือซอร์ฟแวร์