Боловсролын үндэс

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Боловсролын үндэс by Mind Map: Боловсролын үндэс

1. Боловсролын үйлчилгээ, хүртээмж

1.1. Аргазүй

1.2. Хамрах боломж тоо

1.3. Хүний нөөц

1.4. Материаллаг орчин

1.5. Агуулга

1.6. Хүн бүрт

1.6.1. Тусгай хэрэгцээт

1.6.2. Сургууль завсардсан

2. Боловсролын түүх

2.1. Нэн эртнээс өнөөг хүртэл - Эртний үе

2.1.1. Эртний Грек

2.1.1.1. Афины хүмүүжил

2.1.1.1.1. Оюун ухаан, гоо зүй, бие бялдрын хөгжилтэй, биеийн гоо сайхныг ёс суртахууны сайн үйлтэй хослуулсан Афины чөлөөт нийгмийн хүнийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэж байжээ

2.1.1.2. Спартын хүмүүжил

2.1.1.2.1. Тэвчээртэй, зоригтой, дайснаа үл өрөвдөгч дайчин эрийг хүмүүжүүлэхэд оршино. Энэ нь тэдний хүмүүжил, сургалтын тогтолцооны зорилтыг тодорхойлдог байна. Хүмүүжлийн хатуу чанд тогтолцоо нь хөвгүүд хүчтэй, дуулгавартай, аймшиггүй болон төлөвшихөд чиглэгдэнэ.

2.1.1.3. Эллинизмийн үе

2.1.1.3.1. Энэ үеийн хүмүүжлийн үндсэн үзэл баримтлал бие даасан, хэнээс ч үл хамаарах, хүчтэй цэцэн мэргэн бие хүнийг төлөвшүүлэх явдал байв

2.1.2. Эртний Рим

2.1.2.1. Бага боловсрол

2.1.2.1.1. Хүүхдийг үе шаттайгаар уншиж сургадаг байв. Хүүхэд эхлээд үсгээ цээжилнэ. Дараа нь түүнийгээ үеэр нийлүүлж сураад бүхэл үг уншиж сурдаг. Эцэст нь өгүүлбэр уншиж сурдаг байна. Бичиж сурахын тулд самбар хэрэглэнэ. Үүнийг хүүхэд гэртээ бэлтгэн авчирдаг байна.

2.1.2.2. Дунд боловсрол

2.1.2.2.1. грамматик хэмээн нэрлэгдэх сургуульд явагдана

2.1.2.3. Дээд боловсрол

2.1.2.3.1. сурагч багачуудыг улс төр болон хууль, эрх зүйн илтгэх урлагийн практик үйл ажиллагаанд бэлтгэхэд чиглэгдэж байв

2.1.3. Эртний Египет

2.1.3.1. Төгс хүний ойлголт дуу цөөнтэй, хувь заяаны зовлон зүдгүүр, цохиолтод тэвчээртэй бие хүн

2.1.3.2. төгс хүний ойлголт дуу цөөнтэй, хувь заяаны зовлон зүдгүүр, цохиолтод тэвчээртэй бие хүн

2.1.4. Эртний Хятад

2.1.4.1. харилцааны үндсэнд ахмад настнаа хүндлэх харилцаа оршино

2.1.4.2. Сургалт, хүмүүжлийн хөтөлбөр

2.1.4.2.1. Ёсзүй

2.1.4.2.2. Бичиг

2.1.4.2.3. Тоо

2.1.4.2.4. Хөгжим

2.1.4.2.5. Нум сум

2.1.4.2.6. Морь унах

2.1.4.3. Күнзийн сургууль

2.1.4.3.1. Багш, шавийн харилцан яриа, баримт, үзэгдэл, үйл явцыг ангилах, харьцуулах, дүрийг хөгжүүлэн баяжуулахад тулгуурлаж байв.

2.1.5. Эртний Энэтхэг

2.1.5.1. Сургах үйл ажиллагаа нь ариун ном буюу вед, түүний зан үйлд сургахад оршино.

2.2. Дундад зууны үеийн Европийн сургууль, боловсрол

2.2.1. Сургалт

2.2.1.1. Шашны үзэл суртал

2.2.1.2. Ёс суртахуун

2.2.2. Хөтөлбөр

2.2.2.1. Гурвалсан зам буюу тривиум

2.2.2.2. Дөрвөлсөн зам буюу квадривиум

2.2.3. Сурагчид гэгээрэлийг олох ,хүмүүжилийн зөв төлөвшилд суралцахад зайлшгүй бурхны номыг судлах нь зүйтэй гэсэн үндэслэл юм

2.3. Сэргэн мандлын (ренессанс) үеийн боловсролын тогтолцоо

2.3.1. Хүнлэг, энэрэнгүй үзэл нь католик сүм, хийд гол үндэс суурь нь болж байсан дундад зууны үеийн ертөнцийг үзэх үзэлд гарсан өөрчлөлтийн үр дүн билээ.

2.3.2. Хүнийг бие бялдар, оюун санааны хувьд төлөвшүүлэхэд ихээхэн анхаарч байв

2.4. Соён гэгээрүүлэгчдийн үеийн сурган хүмүүжүүлэх сэтгэлгээ ба боловсролын тогтолцоо

2.4.1. Хүүхдүүдийг төрөлх хэл дээр сургах, боловсролын байгууллага, сургуулиудад байгалийн шинжлэл, төрөлх хэл, түүх, ёс зүй, улс төр, яруу найргийн мэдлэг эзэмшүүлэх, хүүхдүүдийг арьс, өнгө мэдлэг чадвараар нь ялгаварлахгүй адил тэгш боловсрол олгох.

2.5. Шинэ үеийн эхний сургалт боловсролын тогтолцоо, үзэл баримтлал.

2.5.1. Төрөлх хэл дээр дуут дохиог хэрэглэхийг санал болгосон.

2.5.2. Бие бялдарын хүмүүжил

2.5.3. Ёс зүй суртахууны хүмүүжил

2.5.4. Оюун санааны хүмүүжил

2.5.5. Хөдөлмөрийн хүмүүжил эзэмшүүлэх

2.6. XX зууны дунд үе хүртэл боловсролын салбарт гарсан шинэчлэлийн үр дүн с ургалт боловсролын тогтолцоо, үзэл баримтлал.

2.6.1. сургалтад хандах хүүхдийн хүмүүжлийн агуулга, хэлбэр, сургалтын арга, бүтээлч үйл ажиллагааны хөгжил зэрэгт чиглэж байв. Ийм эрэл хайгуул ихэвчлэн туршилтын сургуулиуд буюу сургалт-хүмүүжлийн байгууллагуудын туршилт явуулдаг төвүүдэд төвлөрч байсан

2.7. XX зууны эхний хагасын сурган хүмүүжүүлэх сэтгэлгээ ба боловсролд гарсан шинэчлэлүүд

2.7.1. нийгмийн гишүүн бүр тухайн үеийнхээ хамтын төсөөлөлд шингэх үйл явц Э.Дюргейм сурган хүмүүжүүлэх үйл явц нийгмийн шинжтэй гэж үзэж байсан бөгөөд хүмүүжлийг нийгэмшилтийн аргачлал гэж үзжээ.

2.8. Туршилтын сурган хүмүүжүүлэх зүй

2.8.1. Хүүхдийг бүх талаас нь судлах нь чухал мөн сурган хүмүүжүүлэх ухаан нь анатом,физиолог,психолог,психопатолог,ёс зүй зэрэг бусад шинжлэх ухааны баримтад тулгуурласан хүмүүжлийн хүчин зүйлийн тухай бие даасан шинжлэх ухааныг баримталж байв

3. Тогтвортой хөгжилийн боловсрол

3.1. Эдийн засаг

3.1.1. Инноваци

3.1.2. Байгалын нөөц үр ашиг

3.2. Нийгэм

3.2.1. Ажлын байр

3.2.2. Мэргэжилтэн

3.2.3. Хөрөнгө оруулалт

3.2.4. ТББ хамрах

3.3. Байгаль орчин

3.3.1. Байгалт орчинд халгүй үйл ажиллагаа

3.3.2. Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо

4. Боловсролын эрхзүй

4.1. Монголын боловсролын эрх зүйн тогтолцоо

4.1.1. Хууль ,акт,баримт

4.1.2. Хуулыг хэрэглэх механизм

4.1.3. Хуулыг хэрэгжүүлэгч субъект

5. Боловсролын мөн чанар

5.1. Боловсрол

5.1.1. Явцуу утгаараа

5.1.1.1. Хувь хүний ухамсариай үйл ажиллагаа түүний үр дүн

5.1.2. Өргөн утгаараа

5.1.2.1. Өмнөх үеийн туршлагыг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх үйл явц

5.1.3. Төрийн үйлчилгээ

5.1.4. Хүн

5.1.4.1. Зөн

5.1.4.2. Бэлэн бус

5.1.4.3. Боловсрол

6. Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого

6.1. Шинж

6.1.1. Төрөөс бодлого нь эрхзүй ,улс төр,санхүүгийн эрх мэдэл бүхий засгийн газраас

6.1.2. Төрийн бодлого нь нийгэм,нийгмийн бүлэг хүмүүс,иргэд,төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын тодорхой хэрэгцээ асуудалд хариулахыг эрзмэлздэг

6.1.3. Төрийн бодлого нь тухайн зорилтот бүлгийн тодорхой хэрэгцээг хангах буюу эсвэл түүнийг шийдвэрлэх оролдлогыг төлөөлж чадах сайтар бодолцсон зорилтуудад хүргэхийг илэрхийлдэг.

6.1.4. Төрийн бодлого нь асуудлыг шийдвэрлэх оролдлого, арга хэмжээ авдаг эсвэл тухайн үеийн бодлогын хүрээнд энэ асуудал шийдвэрлэгдэнэ хэмээн арга хэмжээ авдаггүй

6.1.5. Төрийн бодлого нь цорын ганц шийдвэр ,үйлдэл,хариу үйлдэл биш юм.Харин сайтар боловсруулсан арга барил юм.

6.1.6. Төрийн бодлого нь төрийн нэг төлөөлөл буюу байгууллага эсвэл хэд хэдэн оролцоогоор дамжин хэрэгжинэ.

6.1.7. Боловсруулсан бодлого нь бодлогын цаана байгаа учир шалтгааныг гол төлөв тусгадаг.

6.1.8. Бодлого нь аль хэдийн гаргасан шийдвэр гаргасан болохоос хийх гэж байгаа санаа амлалт бол биш

7. Боловсролын тогтолцоо

7.1. Албан боловсрол

7.1.1. Боловсролын албан ёсны байгууллагаар дамжуулж, суралцагчийн ерөнхий болон мэргэжлийн зохих түвшний боловсрол эзэмших хэрэгцээг хангадаг боловсролын зохион байгуулагдсан үйл ажиллагаа

7.1.1.1. Бүх нийтийн ерөнхий боловсрол

7.1.1.2. Суурь боловсрол

7.1.1.3. Дээд боловсрол

7.2. Албан бус боловрол

7.2.1. Боловсролын албан ёсны тогтолцооноос гадуур иргэнд боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа

7.2.1.1. Зан заншил

7.2.1.2. Өөрийгөө хөгжүүлэх сургалт

8. Насан туршийн боловсрол

8.1. Амьдрах ухааны боловсрол

8.1.1. Хувь хүн нийгэм ,сэтгэлзүй,танин мэдэхүйн бүхий л хармлцаанд өөрийгөө идэвхжүүлэн ,амьдралынхаа ,туршид нийгмийн хөгжлөөс хоцрохгүй байх ,бие бялдар ,оюун санаагаа байнга хөгжүүлэх ур чадваруудыг эзэмших, түүнийгээ тасралтгүй хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдлэг чадварын цогцыг хэлнэ.

8.2. Гоо зүй-мэдрэмжийн боловсрол

8.2.1. Гоо зүй

8.2.2. Гоо сайхан

8.2.3. Бие бялдарын өв тэгш хөгжил

8.2.4. Авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэх

8.2.5. Хүн ба байгалийн зүй зохист хамаарал

8.2.6. Урлагийн гоо сайхан

8.3. Ёс суртахуун-төлөвшилийн боловсрол

8.3.1. Ёс зүйн боловсрол олгож ирсэн түүхэн уламжлал

8.3.2. Хүмүүжил , ёс суртахууны төлөвшил

8.3.3. Харилцааны соёл

8.4. Иргэний боловсрол

8.4.1. Үндэсний уламжлал

8.4.2. Нийгмийн үнэт зүйл

8.4.3. Нийгмийн харилцаанд оролцох чадвар

8.5. Гэр бүлийн боловсрол

8.5.1. Гэр бүлмйн тогтвортой байдал

8.5.2. Амар тайван аж төрөх

8.5.3. Гэр бүлийн хүмүүжил