Lập kế hoạch 07 bước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lập kế hoạch 07 bước by Mind Map: Lập kế hoạch 07 bước

1. Cách thức để hoàn thành mục tiêu

1.1. Trả lời câu hỏi "làm thế nào để đi tới đích?"

2. Ai là người có thể hoàn thành được mục tiêu?

2.1. Tìm nhân sự phù hợp (cả về năng lực, văn hóa)

2.2. Dự báo số lượng nhân sự cần tìm trong dài hạn và ngắn hạn

3. Thời gian hoàn thành

3.1. Chuyển dự định thành cam kết

3.2. Đưa hẳn vào thời gian biểu

4. Lập kế hoạch hoàn thành mục tiêu

4.1. 5W2H

4.2. Điểm kiểm soát

4.3. Nguồn lực thực hiện

5. Theo sát kế hoạch và giám sát để đảm bảo hoàn thành kế hoạch

5.1. Tiêu chí đánh giá rõ ràng

5.2. Cơ chế giám sát chặt chẽ theo thời gian

6. Thu thập dữ liệu thực tế

6.1. Không được đưa suy nghĩ, phỏng đoán, nghi ngờ, cảm tính

6.2. Dữ liệu bao gồm mọi thứ xung quanh dự án (thông tin thị trường/thông tin nội tại doanh nghiệp)

7. Xác định và thiết lập mục tiêu

7.1. Dựa trên dữ liệu thực tế

7.2. Thiết lập mục tiêu trên 3 lĩnh vực:

7.2.1. Dài hạn

7.2.2. Trung hạn

7.2.3. Ngắn hạn (Tuần/Ngày)

7.3. Mục tiêu phải SMART