திருக்குறள்

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
திருக்குறள் by Mind Map: திருக்குறள்

1. திருவள்ளுவமாலை

2. முப்பால்

2.1. பொதுமறை

3. பொதுமறை

4. தமிழ்மறை

5. பரிமேலழகர் உரை

6. வீரமாமுனிவர்

6.1. இலத்தீன்

7. ஜி,யு. போப்

7.1. ஆங்கிலம்

8. பாரதியார்

8.1. இணையில்லைமுப்பாலுக்கு

9. திருவள்ளுவர்

9.1. தெய்வப்புலவர்

9.2. பொய்யில்புலவர்

9.3. பெருநாவலர்

9.4. முதற்பாவலர்

9.5. செந்நாப்போதார்

10. பதினெண்கீழ்கணக்கு நூல்

11. 133 அதிகாரங்கள்

11.1. அறாம்

11.1.1. 38

11.2. பொருள்

11.2.1. 70

11.3. இன்பம்

11.3.1. 25

12. 107 மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பு