«Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання». by Mind Map: «Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання».

1. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

1.1. Асистент вчителя – рівноправний член педагогічного колективу закладу, який бере участь у навчально-виховному процесі відповідно до своїх обов’язків.

1.1.1. Асистент вчителя за необхідності допомагає всім учням у класі, у яких виникають труднощі в навчанні чи стосунках у колективі

1.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

1.2.1. Адаптація змісту та методів навчання до можливостей дитини з ООП

1.2.2. Застосування під час уроку додаткових заходів,систем для засвоєння потрібного матеріалу

1.2.3. Проведення додаткових занять з учнями

1.2.4. Участь у розробці та реалізації індивідуальних планів

1.2.5. Забезпечення індивідуального підходу під час уроків

1.3. Напрями діяльності асистента вчителя

1.3.1. Систематичне вивчення можливостей і потреб дитини

1.3.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

1.3.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

1.3.4. Співпраця асистента вчителя з батьками

1.4. Орієнтовний розподіл обов’язків вчителя та асистента вчителя в контексті уроку

1.4.1. Обов’язки учителя

1.4.1.1. - складати плани уроків та проводити уроки; - контролювати навчання учнів та допомагати їм; - надавати матеріали асистентові вчителя

1.4.2. Обов’язки асистента учителя

1.4.2.1. - докладніше пояснювати елементи уроку тим учням, у яких виникають труднощі; - контролювати виконання вправ на закріплення; - контролювати процес, вести записи, надавати інформацію учителеві

1.4.3. Спільні дії

1.4.3.1. обговорювати та прогнозувати очікувані результати; обговорювати окремі методи, технології навчання та його результати; вносити необхідні зміни (адаптації, модифікації, доповнення) до планів уроків

2. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя.

2.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

2.2. Консультування педагогів

2.3. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

3. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

3.1. Основні напрями співпраці корекційного педагога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олігофренопедагога, ортопедагога, аутолога) з вчителем та асистентом вчителя

3.1.1. Участь у розробці індивідуальногї програми розвитку дитини

3.1.2. Консультування педагогів

4. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання.

4.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

4.2. Консультування педагогів

4.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

5. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

5.1. Психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК) є методичними установами системи освіти і науки України, які здійснюють консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвивальну, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність

5.1.1. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ПМПК ТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

5.1.1.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

5.1.1.2. Складання індивідуального плану

5.1.1.3. Проведення обстеження дітей

5.1.1.4. Участь у роботі консультанційно-педагогічної групи

5.1.1.5. Надання консультативно-методичної допомоги

5.1.1.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів

6. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти

6.1. Функції вчителів дефектологіів і практичних психологів спеціальних навчальних закладах.

6.1.1. Здійснення навчально-виховного процесу

6.1.2. Проведення спеціальних індивідуальних та фронтальних занять

6.1.3. Психолого педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ооп

6.2. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання варто розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети – забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з особливими потребами відповідно до її індивідуальних можливостей.

6.3. Варіанти організації співпраці фахівців загальної і спеціальної освіти

6.3.1. Формування груп навчальних закладів

6.3.2. Укладання відповідних угод

6.3.3. Організація і співпраця зі спеціалістами ПМПК

6.4. Завдяки співпраці вчителі та фахівці корекційної освіти отримують нові знання та оволодівають новими уміннями створення команд, здійснення освітньої та розвивальної роботи.

7. Професійне співробітництво психолога та логопеда

7.1. Психолог та логопед входять до складу консультаційно-педагогічної групи, беруть активну участь у вирішенні всіх питань освіти та соціалізації учнів з особливими потребами

7.2. Основні напрями співпраці логопеда та психолога

7.2.1. •оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів;

7.2.2. •участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу);

7.2.3. •планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять;

7.2.4. •проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

7.2.5. •розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи