หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 by Mind Map: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. ดี

1.1. ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.1.1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1.1.2. ซื่อสัตย์ สุจริต

1.1.3. มีวินัย

1.1.4. ใฝ่เรียนรู้

1.1.5. อยู่อย่างพอเพียง

1.1.6. มุ่งมั่นในการทำงาน

1.1.7. รักความเป็นไทย

1.1.8. อยู่อย่างพอเพียง

2. มีสุข

2.1. ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข

2.1.1. ภูมิใจในตนเอง

2.1.1.1. เห็นคุณค่าในตนเอง

2.1.1.2. เชื่อมั่นในตนเอง

2.1.2. พึงพอใจในชีวิต

2.1.2.1. มองโลกในแง่ดี

2.1.2.2. มีอารมณ์ขัน

2.1.2.3. พอใจในสิ่งที่ตนมี

2.1.3. มีความสงบทางใจ

2.1.3.1. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข

2.1.3.2. รู้จักผ่อนคลาย

2.1.3.3. มีความสงบทางจิตใจ

3. จุดมุ่งหมาย

3.1. อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

3.2. มีความรักชาติและโลก

3.3. มีความรู้

3.4. มีสุขภาพกายและใจที่ดี

4. วิสัยทัศน์

4.1. มุ่งพัฒนาผู้เรียน

4.2. มีความสมดุลด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม

4.3. มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

4.4. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

5. เก่ง

5.1. มีความสามารถตามสมรรถนะของผู้เรียน

5.1.1. ความสามารถในการสื่อสาร

5.1.2. ความสามารถในการคิด

5.1.3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

5.1.4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.1.5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5.2. มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

5.2.1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.2.1.1. กิจกรรมแนะแนว

5.2.1.2. กิจกรรมนักเรียน

5.2.1.3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

5.2.2. 8 กลุ่มสาระ

5.2.2.1. ภาษาไทย

5.2.2.2. คณิตศาสตร์

5.2.2.3. วิทยาศาสตร์

5.2.2.4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5.2.2.5. ศิลปะ

5.2.2.6. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

5.2.2.7. ภาษาต่างประเทศ

5.3. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5.3.1. สาระวิชาหลัก

5.3.1.1. การอ่าน Reading

5.3.1.2. การเขียน Writing

5.3.1.3. การคำนวณ Arithmetic

5.3.2. ความรู้เชิงบูรณาการ

5.3.2.1. โลก การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ

5.3.3. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

5.3.3.1. การคิดสร้างสรรค์

5.3.3.2. การแก้ไขปัญหา

5.3.3.3. การสื่อสาร-ร่วมงานกับผู้อื่น

5.3.4. ทักษะชีวิตและการทำงาน

5.3.4.1. การปรับตัว

5.3.4.2. ทักษะสังคม

5.3.4.3. การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

5.3.5. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

5.3.6. คุณลักษณะ

5.3.6.1. ด้านการทำงาน

5.3.6.2. ด้านการเรียนรู้