Chăm sóc khách hàng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chăm sóc khách hàng by Mind Map: Chăm sóc khách hàng

1. Lập bảng thông tin

1.1. Thời gian tư vấn

1.2. Thời gia nhận hàng

1.3. Số lượng đơn hàng

1.4. Lưu trữ khiếu nại

1.5. Báo cáo cấp trên

2. Phân tích khiếu nại có/không thể giải quyết ngay

2.1. Có: Trả lời/giải quyết khiếu nại

2.1.1. Đồng ý - Kết thúc khiếu nại

2.2. Không: chuyển đến bộ phận cấp cao

2.2.1. Đồng ý

2.2.2. Không đồng ý

3. Gửi thông tin

3.1. Chương trình khuyến mãi

3.2. Thông tin sản phảm mới

3.3. chế độ ưu đãi/bảo hành (nếu có)

3.4. Hậu mãi

4. Chốt đơn hàng

5. Theo dõi nhận hàng + Thăm dò ý kiến KH

5.1. Chất lượng SP

5.2. Chất lượng DV

5.3. Mức độ hài lòng

5.4. Khao sát "vòng đời" SP

6. Tiếp nhận tông tin

6.1. Mạng xã hội

6.2. KH truyền thônngs

6.3. KH từ phòng Marketing