สุขภาพ/สุขภาวะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สุขภาพ/สุขภาวะ by Mind Map: สุขภาพ/สุขภาวะ

1. ทางสังคม

1.1. ไม่ค่อยมีวินัย

1.2. ค่อนข้างมีความรับผิดชอบ

1.3. ยอมรับในขนบธรรมเนียมประเพณี

1.4. มีเพื่อนสนิท

1.4.1. ชื่อคุณหนึ่ง

1.4.2. ชื่อคุณสอง

1.4.3. ชื่อคุณสี่

2. ทางจิตวิญญาณ

2.1. ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้

2.2. คิดดี ทำดี

2.3. รักครอบครัว

3. ทางจิตใจ

3.1. มองโลกในแง่ดี

3.2. ควบอารมณ์ไม่ได้ในบางสถานการณ์

3.3. รู้ตนเองว่าเครียด

3.4. ควบคุมความเครียดได้ในระดับปานกลางถึงมาก

3.5. ยอมรักความจริงได้

4. ทางกาย

4.1. แข็งแรง

4.2. รูปร่างอ้วน

4.3. สมรรถภาพของร่างกาย

5. นางสาวณัฐธิดา เกตุสุวรรณ 5819103508 สถาปัตยกรรม section16