GARIS PANDUAN MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Edisi Kedua

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GARIS PANDUAN MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Edisi Kedua by Mind Map: GARIS PANDUAN  MATAPELAJARAN  PENGAJIAN UMUM (MPU)  Edisi Kedua

1. PELAN PENTAKSIRAN KURSUS

1.1. HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

1.1.1. HUBUNGAN ETNIK

1.1.1.1. 1. Membincangkan isu dan cabaran dalam konteks hubungan etnik di Malaysia

1.1.1.2. 2. Menilai Kepentingan jati diri kebangsaan dan kesukarelaan

1.1.1.3. 3. Membina hubungan dan interaksi sosial pelbagai etnik

1.1.2. TITAS

1.1.2.1. 1. Mengenal pasti peranan nilai ketamadunan

1.1.2.2. 2. Mempamerkan kebolehan komunikasi sosial

1.1.2.3. 3. Menghubung kait elemen ketamadunan dengan isu kemasyarakatan semasa

1.1.3. BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

1.1.3.1. 1. Menerangkan kandungan teks yang menggunakan ayat mudah

1.1.3.2. 2. Bertutur dalam situasi tertentu

1.1.3.3. 3. Menyusun idea dalam penulisan karangan pendeK

1.1.4. PENGAJIAN MALAYSIA

1.1.4.1. 1. Menghuraikan kepelbagaian dalam masyarakat

1.1.4.2. 2. Menunjukkan kesedaran terhadap kepentingan identiti kebangsaan

1.1.4.3. 3. Membina hubungan dan interaksi sosial.

1.1.5. BAHASA KEBANGSAAN A

1.1.5.1. 1. Bertutur dengan berkesan dalam situasi rasmi

1.1.5.2. 2. Menghasilkan penulisan yang jelas dan bersistematik

1.1.5.3. 3. Membina hubungan baik dalam kerja berpasukan/organisasi

1.1.6. KEMAHIRAN KEPIMPINAN

1.1.6.1. 1. mengenalpasti dan menerangkan konsep utama asas dalam kepimpinan

1.1.6.2. 2. Menunjukkan kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan berkumpulan

1.1.6.3. 3. Menghubung kait peranan dan gaya kepimpinan serta kepengikutan

1.1.7. ASAS KEUASAHAWANAN

1.1.7.1. 1. Menerangkan konsep asas keusahawanan melalui sorotan kes terpilih

1.1.7.2. 2. Menghasilkan idea keusahawanan yang kreatif dan inovatif

1.1.7.3. 3. Menghasilkan rancangan perniagaan

1.1.8. PENGAJIAN ISLAM

1.1.8.1. 1. Menghuraikan tasawwur islam dalam pembentukan sistem nilai masyarakat Malaysia

1.1.8.2. 2. Mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian agama

1.1.8.3. 3. Membahaskan institusi Islam dengan isu kemasyarakatan semasa

1.1.9. KELOMPOK U4

1.1.9.1. 1. Menghasilkan kertas cadangan projek keterlibatan komuniti yang berimpak sosial

1.1.9.2. 2. Mempamerkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan

1.1.9.3. 3. Mempamerkan tanggungjawab sosial dalam pelaksanaan projek

1.2. BEBAN PEMBELAJARAN PELAJAR/STUDENT LEARNING TIME (SLT)

1.3. KOMPONEN / KAEDAH PENTAKSIRAN

1.4. KAEDAH PENYAMPAIAN

1.5. PERINCIAN TUGASAN DAN HUBUNGAN DENGAN ATRIBUT DHP KKM

1.6. DHP KKM

2. TUJUAN PELAKSANAAN MPU

2.1. Penyelarasan Mata Pelajaran Wajib kepada Mata Pelajaran Pengajian Umum di IPT

2.2. Pembinaan Negara Bangsa

2.3. Penguasaan dan Peluasan Kemahiran Insaniah

2.4. Pengukuhan dan Peluasan Pengetahuan elemen kemalaysiaan

2.5. Pengaplikasian Kemahiran Insaniah

3. KAEDAH PENYAMPAIAN

3.1. Kerja Lapangan

3.2. Kuliah Interaktif

3.3. Simulasi Perniagaan

3.4. Pembelajaran Berasaskan Kes

3.5. e-Pembelajaran

3.6. Aktiviti Dalam Kumpulan

3.7. Perbincangan Dalam Kumpulan

4. STRUKTUR PELAKSANAAN MPU

5. KONSEP PENGAJIAN UMUM

5.1. Penghayatan falsafah, nilai dan sejarah

5.2. Penguasaan kemahiran insaniah

5.3. Peluasan ilmu pengetahuan tentang Malaysia

5.4. Kemahiran pengurusan masyarakat yang bersifat praktikal seperti khidmat masyarakat dan ko-kurikulum.

6. PENGECUALIAN MPU

6.1. Program bukan penamat (non-terminal) seperti matrikulasi

6.2. Program asasi (foundation)

6.3. Kursus Jangka Pendek

6.4. Program akademik diperingkat sarjana dan kedoktoran

6.5. Pemberian pengecualian MPU adalah tertakluk kepada peruntukan di dalam Akta yang perlu dipatuhi oleh IPT masing-masing

6.6. Kursus profesional dan ikhtisas (contoh: ACCA), bagi pelajar yang telah mengambil kursus MPU di peringkat pengajian terdahulu

7. KOMPONEN/ KAEDAH PENTAKSIRAN

7.1. Peperiksaan

7.2. Pembentangan Individu

7.3. Pembentangan Kumpulan

7.4. Laporan Bertulis Refleksi

7.5. Pembentangan

7.6. kuiz/MOOC/Atas talian