Përdorimi i menyve

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Përdorimi i menyve by Mind Map: Përdorimi i menyve

1. Nënmenyja File - Perdoret për punë me fajlle.Ka opsione që kanë të bëjn me web faqe dhe web site.Opsione tjera me rëndësi jan ato për publikimin e web faqes në server,Publish Site,për import dhe eksport të faqes.

2. Në Front Page opsionet e mënysë e kryejnë të njejtat funksione si në programet e tjera.

3. Nënmenyt

3.1. Nënmennyja File

3.2. Nënmenyja Edit

3.3. Nënmenyja View

3.4. Nënmenyja Insert

3.5. Nënmenyja Format

3.6. Nënmenyja Tools

3.7. Nënmenyja Tables

3.8. Nënmenyja Data

3.9. Nënmenyja Frames

4. Nënmenyja Edit - Shërben për kopjim,zëvendsim,zhvendosje,ngjitje,kerkim,etj.,që bëhen në kuadër të një faqeje,të një ose dy site-ve të ndryshme që mund të ndodhen në vende të ndryshme.

5. Nënmenyja View - Përmbledh një grup opsionesh që kanë të bëjn me dukjen e web faqes,web site-it dhe organizimit të tij (follderët,linqet,navigimi,detyrat, raportet)si dhe me dukjen organizimin e haëpsirës punuese të Front Page-it.

6. Nënmenyja Insert - Shërben për të futur në web faqet e site-it elemente të ndryshme siq është simboli për kalim në rreshtin e ri (Insert,Break),figurat(Picture), hiperlinqet(Hyperlinks),formularet(Forms) dhe tabelat e bazave të të dhënave (Database).

7. Nënmenyja Format - Shërben për të përcaktuar formatin e elementeve të Web faqes.Përmes kësaj menyje mund të ndërrohet fonti i tekstit ,paraqitja e paragrafëve,hijëzimet ,etj.,

8. Nënmenyja Tools - Përmban veglat : Vegla Acessibility-percakton problemet e mundshme në lidhje me qasjen në faqe. Browser Compatibility-kontrollon kompatibilitetin e web site-it me Internet Browser të ndryshëm.Vegla Recalculate hyperlinks-korigjon gabimet. Vegla Optimize HTML-fshin një pjesë të përmbajtjeve dhe të etiketave.

9. Pasi të ketë përfituar një përvoj të caktuar në këtë program, krijuesi i web site-it do të orientohet më shumë kah përdorimi i shiriteve të veglave dhe i mënyve të kontekstit në llogari të menysë kryesore dhe të nënmmenyve të saj.

10. Opsionet e menysë kryesore kanë nënmenytë e veta.Të gjitha opsionet që mund të kryhen në Front Page mund të kryhen edhe nga menyja kryesore.

11. Menyja e ka rolin e vet të pa zëvendësushëm si vend në të cilin cilido operacion mund të startohet.

12. Nënmenyja Table - Shërben për të krijuar tabela të cilat përdoren për prezantimin më të qart të të dhënave.Operacionet standarde,që mund të startohen nga kjo meny janë krijimi i tabelës(Draw table) ,shtimi(Insert),fshirja(Delete),ndarja (Split),etj.

13. Nënmenyja Data - Shërben për të lidhur Web faqen me të dhëna që mund të jenë të burimeve të ndryshme.

14. Nënmenyja Frames - Shërben për të krijuar apo për të fshir korniza.