Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

המגוון הביולוגי של ישראל. מרצה: דני סימון by Mind Map: המגוון הביולוגי של
ישראל. מרצה: דני
סימון
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

המגוון הביולוגי של ישראל. מרצה: דני סימון

ההכחדה השישית- הסיבות לפגיעה ולצמצום במגוון הביולוגי

סיבות עיקריות להכחדה השישית

הרס בתי גידול ומערכות אקולוגיות, זיהום סביבה, פגיעה במערכת נחלי החוף, חולות מישור החוף, אלבטרוס שחור גבה, לקרוא על המושג הבית החולה, Adira.co.il, nrg.co.il, PCB, דיויד יואינג דנקן - "גוף מלא כימיקלים", חומרים הגורמים לשיבוש מערכת האינדוקרינית - שיבושים הורמונאלים, Xeno Hormones כסנו הורמונים, TBT, לבירור- האם יש עדויות לאימפו-סקס בבני-אדם?, Bisphinol A, Hot Spots, כריתת יערות הגשם

העברה של מינים זרים

ציד ומסחר בבע"ח, קרנף מצוי, הפיל האפריקני, הברדלס הנקוד, דוב חום / הדוב הסורי

שינויים גלובליים

הנושאים

המגוון הביולוגי- משמעותו, היקפו וחשיבותו

מבנה כדור הארץ, ביוספירה, ליתוספירה, הידרוספירה, אטמוספירה

מגוון ביולוגי - ענף מדעי חדש

חמשת מרכיבי המגוון הביולוגי, מגוון גנטי, מגוון מינים, מגוון של מקומות חיות, מגוון של תהליכים ביולוגיים, מגוון תרבויות

תופעות עונתיות בבעלי חיים

הרקע הביוגיאוגרפי של עולם החי והצומח הטבעיים בישראל

המגוון הביולוגי של חולות מישור החוף כביוטופ מדגים

עושר מיני הצמחים של ישראל

היווצרות אקוטיפים, התמיינות מינים ומינים אנדמיים בישראל

השפעת האדם על המגוון הביולוגי של ישראל. אינטרודוקציה וראינטרודוקציה

השפעת האדם על עולם החי והצומח של ישראל: צמחים ובעלי חיים מבויתים, גרים ופולשים

תרומת ישראל לצמחי התרבות וחשיבות שמירת המגוון הביולוגי של צמחי הבר בישראל

יסודות בשמירת טבע

השבה לטבע - חקר מקרה בישראל

סיכומים

שיעור 1

מאת: תמר קשטן

מאת: שלי גולדשטיין

שיעור 2

מאת: תמר קשטן

שאלות לתרגול

מטרת המפה

מטרת המפה: לספק לכיתה מאגר מידע מסודר המסוגל לענות על כל שאלה אפשרית מתוך חומר הקורס באופן היעיל והמהיר ביותר למי יש אישור לבנות ולהוסיף? כולם מוזמנים/ות להוסיף סיכומים, להוסיף הערות, לערוך, לשנות, לתקן, לסדר וליפות למה מפה? כמו שאומרים: את השטח אפשר ללמוד רק דרך הרגליים. אם רק נסתכל במפה, לא נלמד כלום. התועלת העיקרית שלה היא לעזור לנו לא ללכת לאיבוד.

מהי מטרת המפה?

להוות כלי למציאת תשובות ספציפיות במהירות, איך?, על-ידי חילוק כל החומר לקטעים קטנים המסודרים לפי הקשרם אחד לשני

למי מותר לערוך ולשנות את המפה?

לכולם

למה מפה?

לעזור לנו לא ללכת לאיבוד

לעזור לנו למצוא הקשרים בין מושגים

סילבוס

תקציר ומטרות הקורס

תקציר הקורס מניח יסודות עיוניים למחנות הלימודיים, לפעילויות השדה ולסיורים במסלול המדעים. הפרקים הם: משמעותו של המגוון הביולוגי ורמות הארגון המרכיבות אותו;  הסיבות לפגיעה במגוון הביולוגי בעולם בכלל ובישראל בפרט; אמצעים לשמירה על המגוון הביולוגי ולשיקומו;  תופעות עונתיות ומחזוריות בחי על רקע האקלים בישראל;  צורות החיים בצמחיית ישראל, עקרונות בדרכי תצפית ותיעוד של תופעות שדה בחי;  בית הגידול/ביוטופ כמהות אקולוגית הוליסטית;  היסודות הביוגיאוגרפיים  של החי והצומח בישראל;  צמחים ובעלי חיים בטבע ובתרבות, תרומת ישראל לצמחי התרבות והחשיבות שבשמירת המגוון הביולוגי של צמחי הבר של ישראל.

מאמרים

פרופסור יורם עשת