ทรัพย์สินทางปัญญา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพย์สินทางปัญญา by Mind Map: ทรัพย์สินทางปัญญา

1. ความหมาย

1.1. หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ รวมถึงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

2. ประเภท

2.1. ลิขสิทธิ์

2.1.1. หมายถึง านหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์

2.1.1.1. สิทธิค้างเคียง (Neighbouring Right)

2.1.1.2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรือ Computer Software)

2.1.1.3. งานฐานข้อมูล (Data Base)

2.1.2. - งานวรรณกรรม - งานนาฏกรรม - งานนศิลปกรรม - งานดนตรีกรรม - งานโสตทัศนวัสดุ - งานภาพยนต์ - งานสิ่งบันทึกเสียง - งานแพร่เสียงแพร่ภาพ - งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

2.2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

2.2.1. ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

2.2.2. -สิทธิบัตร -อนุสิทธิบัตร -เครื่องหมายการค้า 1.เครื่องหมายการค้า 2. เครื่องหมายรับรอง 3.เครื่องหมายบริการ 4.เครื่องหมายร่วม -คุ้มครองพันธุ์พืช -แบบผังวงจรรวม -ความลับการค้า -สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ -ภูมิปัญาท้องถิ่น

3. การคุ้มครอง

3.1. จะมีผลเกิดขึ้นโดทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต หากแต่มีงานบางประเภทที่จะมีอายุการคุ้มครองแตกต่างกัน

4. การละเมิด

4.1. การปลอมแปลง

4.2. การดัดแปลง

4.3. การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต