ทรัพย์สินทางปัญญา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพย์สินทางปัญญา by Mind Map: ทรัพย์สินทางปัญญา

1. ประเภท

1.1. ลิขสิทธิ์

1.1.1. หมายถึง านหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม งานภาพยนต์ หรืองานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์

1.1.1.1. สิทธิค้างเคียง (Neighbouring Right)

1.1.1.2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program หรือ Computer Software)

1.1.1.3. งานฐานข้อมูล (Data Base)

1.1.2. - งานวรรณกรรม - งานนาฏกรรม - งานนศิลปกรรม - งานดนตรีกรรม - งานโสตทัศนวัสดุ - งานภาพยนต์ - งานสิ่งบันทึกเสียง - งานแพร่เสียงแพร่ภาพ - งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

1.2. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

1.2.1. ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

1.2.2. -สิทธิบัตร -อนุสิทธิบัตร -เครื่องหมายการค้า 1.เครื่องหมายการค้า 2. เครื่องหมายรับรอง 3.เครื่องหมายบริการ 4.เครื่องหมายร่วม -คุ้มครองพันธุ์พืช -แบบผังวงจรรวม -ความลับการค้า -สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ -ภูมิปัญาท้องถิ่น

2. ความหมาย

2.1. หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ รวมถึงสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

3. การคุ้มครอง

3.1. จะมีผลเกิดขึ้นโดทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยความคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และจะคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต หากแต่มีงานบางประเภทที่จะมีอายุการคุ้มครองแตกต่างกัน

4. การละเมิด

4.1. การปลอมแปลง

4.2. การดัดแปลง

4.3. การเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต