เรื่องที่สนใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เรื่องที่สนใจ by Mind Map: เรื่องที่สนใจ

1. สุนทรีย์ศาสตร์

1.1. พฤติกรรม

1.1.1. กรอบแนวคิดของบุคคล

1.1.1.1. เจตคติ

1.1.1.2. ค่านิยม

1.1.1.3. ความเชื่อ

1.2. ความรู้สึก

1.2.1. อารมณ์ / การรับรู้

1.2.1.1. ตอบรับรวดเร็วต่อสิ่งที่มากระทบ เพราะ

1.3. ผู้ทีมีสุนทรียภาพจะมองคุณค่าของสรรพสิ่ง ทุกอย่างจากภายใน (Intrinsic Value) มากกว่าภายนอก (Extrinsic Value)

2. การพัฒนาความคิด

2.1. Creative Thinking

2.1.1. กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือศิลปะ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้

2.2. Critical Thinking

2.2.1. ความสามารถทางการฉุกคิด เมื่อต้องรับรู้สิ่ง ใหม่ ๆ มีกระบวนการในการคิด ไตร่ตรอง อย่างมีหลักการ

2.2.2. วิธีการพัฒนา Skill นี้

2.2.2.1. ใช้วรรณกรรม

2.2.2.2. ใช้ภาพยนตร์

2.2.2.2.1. ครู

2.2.2.2.2. นักเรียน

2.3. Design Thinking

2.3.1. คิดอย่างนักออกแบบ

2.3.1.1. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เน้นการทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2.3.2. ขั้นตอนหลัก

2.3.2.1. (1) การเข้าใจปัญหาให้ถูกต้อง

2.3.2.2. (2) การคิดแบบไม่มีกรอบ

2.3.2.3. (3) การเรียนรู้ผ่านการทดลองลงมือทำ

2.3.3. ประยุกต์เอา Design Thinking กับชั้นเรียน

2.3.3.1. วิชา Digital Shop Class: Fun and Profitable โดย ห้องเรียนในมูลนิธิ The George Lucas Educational Foundation

2.3.3.1.1. เปิดโอกาสให้เด็กๆ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

2.3.3.2. เมอรี่ เชอร์รี่ (Meri Cherry) ครูศิลปะชาวแคนาดา

2.3.3.2.1. นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาผสานกับการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

3. การศึกษาตามอัธยาศัย

4. การศึกษาตลอดชีวิต