การศึกษาวิชาเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การศึกษาวิชาเกษตร by Mind Map: การศึกษาวิชาเกษตร

1. การกำหนดเป้าหมาย

1.1. ป. 1-2

1.1.1. ไม่เน้นทักษะ

1.1.2. เน้นด้านเจตคติ

1.1.3. เน้นความเข้าใจ

1.1.4. ให้นักเรียนสังเกตสิ่งต่างๆ

1.2. ป. 3-4

1.2.1. เพิ่มเนื้อหา

1.2.2. ฝึกปฏิบัติ

1.2.3. ครูแทรกเนื้อหาประกอบปฏิบัติ

1.3. ป. 5-6

1.3.1. เน้นเรื่องการขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์

1.3.2. ประยุกต์วิธีการที่เหมาะสม

1.3.3. แทรกเนื้อหาวิชาการ เพื่อความเข้าใจ

2. ครูอาชีพ : ความหวังการปฏิรูป

2.1. ครูผู้ชี้นำ

2.1.1. กระตุ้นให้นึก

2.1.2. ฝึกให้คิด

2.1.3. สะกิดให้ปฏิบัติ

2.1.4. ฝึกหัดจนชำนาญ

2.1.5. จัดการอย่างเป็นระบบ

2.2. คุณลักษณะ 4 หมวด

2.2.1. ความรู้ ทักษะพื้นฐานการเป็นครู

2.2.2. ศีลหรือข้อห้ามของครู

2.2.3. ความรู้ทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู

2.2.4. ความรู้ทักษะชีวิตและสังคม

2.3. ครูกัลยาณมิตร

2.3.1. เมตตากรุณา

2.3.2. ประพฤติดี

2.3.3. ขยัน ใฝ่รู้

2.3.4. สุภาพ

2.3.5. อดทน

2.4. ครูพัฒนา

2.4.1. คิดวิธีการสอนใหม่

2.4.2. วางแผนการจัดการเรียนการสอน

2.4.3. มีความรู้ทักษะดี

2.4.4. สามารถสร้างพัฒนาหลักสูตร

2.5. สมรรถวิสัย

2.5.1. ด้านพืชสวนของครูผู้สอน

2.5.2. ด้านพืชไร่

2.5.3. ด้านเคมีภัณฑ์เกษตร

2.5.4. ด้านสัตว์

2.5.5. ด้านการแปรรูปผลผลิต

2.5.6. ด้านธุรกิจเกษตร

3. บทบาทและหน้าที่ของครู

3.1. ป.1-2

3.1.1. ครูให้สังเกตการเจริญเติบโตของพืช

3.2. ป.3-4

3.2.1. ครูให้ปลูกพืช

3.3. ป.5-6

3.3.1. ครูให้นักเรียนขยายพันธุ์พืช

4. วัตถุประสงค์

4.1. เพื่อให้มีความรู้ ประสบการณ์เบื้องต้น

4.2. มีทักษะการใช้เครื่องมือ การทำงานมีแบบแผน

4.3. มีนิสัยที่ดีในการทำงาน พึ่งตนเอง

4.4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. ปัญหา

5.1. โรงเรียน ผู้ปกครอง ไม่สนับสนุน

5.1.1. ผู้ปกครองมีเจตนาที่ไม่ดี

5.1.2. โรงเรียนไม่ให้ความสำคัญ

5.2. โรงเรียนขาดปัจจัยส่งเสริม

5.3. ครูผู้สอนไม่ชำนาญวิชาเกษตร

6. เป้าหมายพัฒนาผู้เรียน

6.1. มีความรู้ ประสบการณืเบื้องต้นประกอบอาชีพ

6.2. มีทักษะการใช้เครื่องมือ การทำงานมีแบบแผน

6.3. มีนิสัยที่ดีในการทำงาน พึ่งตนเอง

6.4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

7. คุณสมบัติครูเกษตรของนักเรียน

7.1. ด้านการสอน

7.1.1. สร้างแรงจูงใจสู่บทเรียน

7.1.2. ประเมินผลการเรียนจากผลงาน

7.1.3. มีแผนการจัดการเรียนรู้

7.1.4. ปัญหาเน้นกิจกรรมมีส่วนร่วม

7.2. ด้านบุคลิกภาพ

7.2.1. ประทับใจนักเรียน

7.2.2. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7.2.3. รักอาชีพ ตั้งใจทำงาน

7.2.4. ควบคุมอารมณ์ได้

7.2.5. แต่งกายสุภาพ

7.2.6. ภาษาถูกต้อง