Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Swift by Mind Map: Swift

1. Dictionary (recnik)

1.1. Kreiranje novog dictionary-ja

1.1.1. var someDict = [Int: String]()

1.1.2. var someDict:[Int:String] = [1:"One", 2:"Two", 3:"Three"]

1.2. Čitanje elemenata iz dictionary-ja

1.2.1. var someVar = someDict[key]

1.2.2. var someDict:[Int:String] = [1:"One", 2:"Two", 3:"Three"] var someVar = someDict[1]

1.3. Modifikovanje dictionary-ja

1.3.1. var someDict:[Int:String] = [1:"One", 2:"Two", 3:"Three"] var oldVal = someDict.updateValue("New value of one", forKey: 1) var someVar = someDict[1]

1.4. Uklanjanje elementa iz dictionary-ja

1.4.1. var someDict:[Int:String] = [1:"One", 2:"Two", 3:"Three"] var removedValue = someDict.removeValueForKey(2)

1.5. Konverzija u niz

1.5.1. Iteracija nad elementima u dictionary-ju

1.5.1.1. var someDict:[Int:String] = [1:"One", 2:"Two", 3:"Three"] for (key, value) in someDict { println("Dictionary key \(key) - Dictionary value \(value)") }

1.5.2. var someDict:[Int:String] = [1:"One", 2:"Two", 3:"Three"] let dictKeys = [Int](someDict.keys) let dictValues = [String](someDict.values)

1.6. Brojanje elemenata

1.6.1. var someDict2:[Int:String] = [4:"Four", 5:"Five"] print(someDict2.count)

2. DataTypes

2.1. Integer

2.1.1. Int

2.1.1.1. +38

2.1.1.2. -38

2.1.2. UInt

2.1.2.1. 38

2.2. Float

2.2.1. 0.32

2.2.1.1. 32-bitni broj za zarezom (negativni ili pozitivni)

2.3. Double

2.3.1. 3.643

2.3.1.1. 64-bitni broj sa zarezom (za veliki niz brojeva iza zareza)

2.4. Bool

2.4.1. True

2.4.2. False

2.5. String

2.5.1. "Some string"

2.5.1.1. Funkcije

2.5.1.1.1. Interpolation

2.5.1.1.2. isEmpty

2.5.1.1.3. hasPrefix(prefix: String)

2.5.1.1.4. hasSuffix(suffix: String)

2.5.1.1.5. toInt()

2.5.1.1.6. count()

2.5.1.1.7. utf8

2.5.1.1.8. utf16

2.5.1.1.9. unicodeScalars

2.5.1.1.10. +

2.5.1.1.11. +=

2.5.1.1.12. ==

2.6. Character

2.6.1. "C"

2.6.1.1. Funkcije

2.6.1.1.1. Contatenation

2.7. Optional

2.7.1. Varijabla koja moze ali i ne mora sadrzati vrednost

2.7.2. var perhapsInt: Int?

2.7.3. var perhapsStr: String?

2.7.4. var perhapsStr: String? = nil

2.7.4.1. if myString != nil { print(myString) }else { print("myString has nil value") }

2.7.4.1.1. Result: Optional("Hello, Swift!")

2.7.4.2. if let yourString = myString { print("Your string has - \(yourString)") }

2.8. Nizovi (arrays)

2.8.1. Kreiranje

2.8.1.1. var someArray = [SomeType]()

2.8.1.2. var someInts:[Int] = [10, 20, 30]

2.8.2. Čitanje elemenata u nizu

2.8.2.1. var someVar = someArray[index]

2.8.3. Modifikovanje nizova

2.8.4. var someStrs = [String]() someStrs.append("Apple") someStrs.append("Amazon") someStrs += ["Google"] for item in someStrs { print(item) }

2.8.5. Iteracija nizova

2.8.6. Kombinovanje dva ili vise nizova

2.8.6.1. var intsA = [Int](count:2, repeatedValue: 2) var intsB = [Int](count:3, repeatedValue: 1) var intsC = intsA + intsB

2.8.7. var someInts = [Int]() someInts.append(20) someInts.append(30) someInts += [40] var someVar = someInts[0]

2.8.8. Brojanje nizova

2.8.8.1. var intsB = [Int](count:3, repeatedValue: 1) count(instB)

2.8.9. isEmpty

2.8.9.1. provera da li je niz prazan ili ima neki od elemenata

2.8.9.1.1. instA.isEmpty

3. Operators

3.1. Arithmetic

3.1.1. +

3.1.1.1. Sabira dva broja

3.1.2. -

3.1.2.1. Oduzima drugi broj od prvog

3.1.3. *

3.1.3.1. Multiplicira dva broja

3.1.4. /

3.1.4.1. Deli broj datim brojem

3.1.5. %

3.1.5.1. Modulus operator: deljenje sa ostatkom, daje podatak koliki je ostatak ili 0 ako je broj deljiv datim brojem

3.1.5.1.1. 10 % 3, Rezutlat: 1

3.1.6. ++

3.1.6.1. Increment operator: Povećava vrednost za 1

3.1.7. --

3.1.7.1. Decrement Operator: Umanjuje vrednost za 1

3.2. Comparison

3.2.1. ==

3.2.1.1. Provera da li su vrednosti dva broja ista, ako jesu rezultat je True a ako ne False

3.2.2. !=

3.2.2.1. Provera da li su vrednosti dva broja razlicita, ako nisu ista rezultat je true, ako jesu false

3.2.3. >

3.2.3.1. Veće od, provera da li je levi broj veci od desnog

3.2.4. <

3.2.4.1. Manje od, Provera da li je broj sa leve strane manji od desnog

3.2.5. >=

3.2.5.1. Vece ili Jednako, Provera da li je levi broj veci ili jednak desnom

3.2.6. <=

3.2.6.1. Manje ili Jednako, Provera da li je levi broj manji ili jednak desnom

3.3. Logical

3.3.1. &&

3.3.1.1. Logical AND operator (i): Ako oba operanda nisu 0, onda izraz daje rezultat true

3.3.1.1.1. a > 5 && b < 6

3.3.2. ||

3.3.2.1. Logical OR operator: ako je bilo koji od datih operanada veci od nule, rezultat ce biti true

3.3.3. !

3.3.3.1. Logical NOT operator: provera da li je vrednost suprotna od vrednosti koja se testira.

3.3.3.1.1. !(5 == 6) daće rezultat true

3.4. Bitwise

3.4.1. &

3.4.1.1. Binarni AND

3.4.2. |

3.4.2.1. Binarni OR

3.4.3. ^

3.4.3.1. Binarni XOR

3.4.4. ~

3.4.4.1. Binarni Ones

3.4.5. <<

3.4.5.1. Binarni Left Shift

3.4.6. >>

3.4.6.1. Binarni Right Shift

3.5. Assignment

3.5.1. =

3.5.2. +=

3.5.2.1. Add AND assignment operator

3.5.3. -=

3.5.3.1. Subtract AND assignment operator

3.5.4. *=

3.5.4.1. Multiply And assignment operator

3.5.5. /=

3.5.5.1. Divide And assignment operator

3.5.6. %=

3.5.6.1. Modulus AND assignment operator

3.5.7. <<=

3.5.7.1. left shift AND assignment operator

3.5.8. >>=

3.5.8.1. right shift AND assignment operator

3.5.9. &=

3.5.9.1. bitwise AND assignment operator

3.5.10. ^=

3.5.10.1. bitwise exclusive OR

3.5.11. |=

3.5.11.1. bitwise inclusive OR

3.6. Range

3.6.1. Closed Range

3.6.1.1. a...b

3.6.1.1.1. raspon koji se krece od a do b i ukljucuje obe vrednosti a i b

3.6.2. Half-Open Range

3.6.2.1. a..< b

3.6.2.1.1. raspon koji se krece od a do b ali ne ukljucuje b

3.7. Misc

3.7.1. Unary Minus

3.7.1.1. Znak numericke vrednosti moze biti prefix broju:

3.7.1.1.1. -3

3.7.1.1.2. -6

3.7.2. Unary Plus

3.7.2.1. Vraca vrednost sa kojom trenutno radi, bez ikakvih izmena

3.7.2.1.1. +6

3.7.2.1.2. 6

3.7.3. Ternary Conditional

3.7.3.1. Skraceni nacin pisanja uslova za odredjene vrednosti variabli

3.7.3.1.1. Condition ? X : Y

4. Ciklusi (Loops)

4.1. Tipovi

4.1.1. for-in

4.1.1.1. Izvrsava dati set izraza za svaki element u datom nizu, kolekciji ili progresiji

4.1.1.1.1. for item in items { }

4.1.2. for

4.1.2.1. Izvrsava sekvrencu izraza vise puta

4.1.3. while

4.1.4. do...while

4.1.4.1. Slicno while izrazu, sa tom razlikom da se uslov testira nakon izvrsenja koda iz ciklusa

4.2. Kontrolni izrazi

4.2.1. continue

4.2.1.1. preskace ostatak koda u ciklusu i ide na sledeci ciklus

4.2.2. break

4.2.2.1. zaustavlja izvrsavanje daljeg koda u ciklusu i drugih ciklusa

4.2.3. fallthrough

4.2.3.1. nastavlja proveru varijable u stablu switch izraza (uslova)

5. Biblioteke / Kits

5.1. UIKit

5.2. AppKit

5.3. Foundation

5.4. WatchKit

5.5. MapKit

5.6. ARKit