Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Genreundervisning by Mind Map: Genreundervisning
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Genreundervisning

Tale som handling

Vores tekster er 'talehandlinger'. Vi handler med sproget, når vi ytrer os

Tekster

Tekster er domineret af forskellige fremstillingsformer

Konstruktion/dekonstruktion

Systemisk/funktionelle lingvistik, Indhold, Dyr med fire ben osv., Form, "h-e-s-t", Kontekst, Kulturkontekst - herunder genre. Overordnet., Situationskontekst, Afsender-tekst-modtager. Social interaktion.

Genrer

De former vi kommunikerer igennem

Tekster i forskellige genrer har særlige genreskemaer (makroplan)

Her kan vi udnytte særlige sproglige træk (mikroplan)

Genreinddelinger (ellers)

Fiktion og non-fiktion, Epik, lyrik, drama

Underholdende og vidensformidlende tekster

Efter medie: film, bog, nettekst (multimodal)

Sådan kan man konstruere sine egne genretræer

Bakhtin, Primære/sekundære genrer, Hverdagsdialog/"behandlede" tekster, Hverdagsgenrer eller primære genrer, De litterære genrer, opsuger og bearbejder de primære genrer

Mette Kirk Mailand: Den vigtigste inddeling er faktagenrer overfor fiktionsgenrer., side 54 i Genreskrivning i skolen

Crossover-begrebet

Grænserne mellem genrerne er blevet udhvisket, da vi i dag har større muligheder for selv at producere (og udgive) tekster

Spørg ikke om, hvilken genre en tekst tilhører, men i hvilke den deltager

Genrepædagogisk metode

Teaching/learning cycle

Model, RABO

Mindmap eller anden metode til at finde genretypiske træk.

Modeltekster tro mod genren gennemgås

Genretræk og karakteristika

Førskrivning - F.eks. ved at undersøge aviser, nettet osv.

Fælles tekstkontruktion på Smart Board

Selvstændig tekstkonstruktion: Science fiction noveller med udgangspunkt i selvvalgt problemstilling

Tre inddelinger til tekstanalyse

Modalitet

Metafor

Deixis

De forhold uden for teksten, som teksten peger på (beslægtet med kontekst)

Procesorienteret litteraturpædagogik i perspektiv

Forfatterorienteret/kontekstorienteret

Biografisme

Feminisme

Symbolisme/psykoanalyse

Samfundskritik

Værkorienteret

Nykritikken

Strukturalisme

Fænomenologien (Thomas I. Hansen)

Receptionsæstetikken

Læserorienteret

Receptionsæstetikken

Reader-respons teorier

Fæmomenologien (Thomas I. Hansen)

Thomas Illum Hansen: "et konstruktivt samspil mellem den værkorienterede undervisning er litteraturundervisningens største udfordring" s. 16.