Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SHTYPJA by Mind Map: SHTYPJA

1. C'eshte? Shtypja eshte raporti i vleres numerike te forces me siperfaqen ku vepron kjop force.

2. Shtypja

2.1. Formula: p=F/S

2.2. Njesia: Paskal (Pa)

3. Madhesi skalare

4. Pajisje per matjen e shtypjes jane: Manometri dhe Barometri.Manometrat sherbejne per matjen e shtypjes se gazeve te mbyllura, kurse barometrat sherbejne per matjen e shtypjes atmosferike.

5. Shtypja atmosferike

5.1. Eshte forca e cila ushtrohet nga ne dhe trupt e tjere nga goditja dhe pesha e trupave te ajrit.

5.2. Shtypja atmosferike - 1atm=101300N/m(katror)3

6. Shtypja ne lengje. Shtypja hidrostatike

6.1. Lengu ne prehje ushtron shtypje ne te gjitha drejtimet njesoj. Formula e shtypjes hidrostatike: p(ro)gh Shtypja e lengut ne nje thellesi nuk varet nga masa dhe vellimi i lengut, por nga thellesia e tij.

7. Ligji i Paskalit

7.1. Shtypja e ushtruar ne nje leng te mbyllure rrit shtypjen njesoj ne te gjitha anet per te njejten madhesi.

7.2. Formula e ligjit te paskalit: F1/S1=F2/S2