Menguruskan dan membina struktur kurikulum

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Menguruskan dan membina struktur kurikulum by Mind Map: Menguruskan dan membina struktur kurikulum

1. Kurikulum Standard Prasekolah 2017 (KPM 2017)

1.1. Digubal berdasarkn prinsip amalan bersesuaian perkembangan dan teori pembelajaran

1.2. pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu bagi murid sebagai persediaan ke sekolah rendah

1.3. perkembangan menyeluruh kanak-kanak aspek JERIS

1.4. Kerangka kurikulum berasaskan enam tunjang : 1) Kerohanian, Sikap dan nilai 2)Kemanusiaan 3)Ketrampilan Diri 4)Perkembangan Fizikal dan Estetika 5) Sains dan Teknologi 6)Komunikasi

1.5. Fokus utama : berpusatkan kanak-kanak

1.6. Pembaharuan: Kemahiran Abad ke-21 , dan Kemahiran berfikir aras tinggi

1.7. perubahan kurikulum ambil kira aspek kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah, pentaksiran, bahan dan pengurusan.

2. Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Kurikulum Berasaskan Bermain Bagi Aspek Perkembangan Bahasa dan Literasi Murid Prasekolah (Syarifah & Aliza, 2012)

2.1. Hasil kajian: semua guru mempunyai persepsi baik terhadap penggunaan kurikulum berasaskan main tetapi tidak pasti bagaimana hendak dijalankan kerana banyak kekangan

2.2. isu: banyak tadika gunakan kurikulum berpreskriptif tinggi tekankan standard dan ujian, kesannya guru tidak fikirkan pendekatan alternatif falam pengajaran

2.3. isu faktor kekangan masa,pengurusan bahan, kawalan murid dan ruang adalah isu terbesar mengapa kurikulum bermain tidak dijalankan di tadika

2.4. Miller & Almon (2009), setiap kanak-kanak berhak diberi peluang belajar melalui kurikulum berasaskan main di sekolah

2.5. Bodrova & Leong (2010), keperluan integrasikan main dalam kurikulum tadika telah lama dikenalpasti

2.6. NAEYC (2009), konsep penting dalam pakk ialah kurikulum yang sesuai dengan kanak-kanak (DAP)

2.7. Miller & Almon (2009), kanak-kanak belajar di sekolah gunakan kurikulum berasaskan main berpotensi jadi individu lebih baik dalam kemahiran intelek dan kognitif

3. Penggunaan ICT Merentas Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK): Tinjauan di Prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia (Sandra, Abu Bakar & Norlidah, 2013)

3.1. Hauglang (1992), jika ICT tidak diintegrasi dalam kurikulum, kesan negatif akan berlaku pada kreativiti kanak-kanak

3.2. KPM (2003), ICT dijadikan elemen penting dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan

3.3. Guru Prasekolah digalakkan guna ICT dalam P&P merentas kurikulum

3.4. isu: guru telah hadir kursus ICT tetapi hanya segelintir aplikasikan sebagai elemen merentas kurikulum

3.5. Kajian ini untuk melihat 1) perubahan sikap guru pada penggunaan ICT merentas kurikulum selepas 8 tahun implimentasi kurikulum prasekolah, 2)sejauhmana guru integrasikan ICT dalam P&P merentas kurikulum 3)masalah dihadapi sewaktu gunakan ICT dalam P&P

3.6. Hasil: 1) percaya komputer bantu murid faham dan tarik minat 2)hanya separuh responden gunakan perisisan untuk sedia bahan 3) sering rosak dan sukar dapatkan bantuan teknikal segera

4. Problems That Preschool Teachers Face In The Curriculum Implementation (Emine Erden, 2010)

4.1. Mengkaji 1)cabaran dihadapi guru prasekolah dalam pelaksanaan kurikulum, 2) adakah masalah dihadapi berkait dengan tahap pendidikan,tempat graduasi, tahun pengalaman dan jenis sekolah tempat bekerja dan 3) sebab utama masalah terbesar dalam pelaksanaan kurikulum melalui perspektif guru

4.2. perubahan kurikulum yang dijalankan oleh guru melalui maklumat teori kepada bilik darjah sebenar setiap kali ada implimentasi kurikulum baharu, isu yang dihadapi guru ialah proses pelaksanaan yang memakan masa

4.3. Jika guru mempunyai kepercayaan pada pelaksanaan kurikulum baharu, ia beri kesan positif pada kejayaan pelaksanaannya

4.4. Hasil kajian 1 : Masalah sering dihadapi ialah kemudahan fizikal, penaksiran, aktiviti dan perancangan, proses P&P, persekitaran sosial, matlamat dan objektif dan isi kandungan

4.5. Hasil kajian 2 :tiada kaitan dengan tahap pendidikan guru, tahun pengalaman mengajar dan tempat guru graduasi. Tetapi ada kaitan dengan jenis sekolah tempat guru bekerja iaitu kerajaan atau swasta dari segi infrastruktur.

4.6. Hasil kajian 3 : a)masalah terbesar adalah kemudahan fizikal kerana ruang kecil untuk aktiviti pelbagai dan tingkat agresif murid b) penaksiran perlu ditulis setiap hari menyebabkan workloaded c) perancangan dan aktiviti kerana sumber bahan yang terhad d) penglibatan ibubapa tentang sikap berbeza tentang pakk e) inklusi tidak dapat sokongan ibu bapa dan sekolah

5. Curriculum Reform in Mexico : Kindergarten Teachers Challenge and Dilemmas (Edith J. Cisneros-Cohornour, Robert P. Moreno & Astrid A. Cisneros, 2000)

5.1. Kajian mengenai cabaran dan dilema dihadapi guru tadika di Mexico disebabkan pembentukan semula kurikulum

5.2. Terpengaruh dengan United State, kurikulum baru menekankan perkembangan kemahiran akademik dan mementingkan nilai individu

5.3. kerana perubahan ini, guru berdepan dilema mentadbir kurikulum yang mementingkan nilai yang berlawanan dengan budaya tradisional keluarga Mexico, dengan hampir tiada sumber untuk menyokong usaha tersebut

5.4. guru yang terlibat dengan kajian ini bincang kebimbangan mereka mengenai konflik di antara sekolah dan rumah, kurang kordinasi di antara peringkat pendidikan, dan perubahan pendekatan pembelajaran konstruktivisme kepada pendekatan berasaskan hasil

5.5. Persoalan Kajian 1-ciri-ciri pendidikan prasekolah ialah dulu hanya fokus perkembangan sosial dan afektif tetapi terkini tambahan asas menulis dan komunikasi

5.6. Persoalan kajian 2- Bagaimana mengajar di tadika : Jabatan pendidikan bangunkan garis panduan pendidikan baru (manual aktiviti kanak-kanak)

5.6.1. 1. aktiviti permainan melibatkan ekspresi seni

5.6.2. 2. kemahiran psikomotor

5.6.3. 3. hubungan kanak-kanak dengan persekitaran

5.6.4. 4. aktiviti berkaitan matematik

5.6.5. 5. aktiviti komunikasi (lisan dan bukan lisan)

5.7. Persoalan kajian 3- cabaran guru hadapi berkaitan pembentukan semula pendidikan baru : 1) peranan yang diharapkan kerajaan 2) tradisi guru dan sekolah 3) kurangnya kesinambunagan dan keserasian 4) persepsi negatif ibu bapa pada tadika 5) sumber terhad 6) isu imigresen