ระบุปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุ (ปัญหาการจองห้องศึกษาค้นคว้า)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบุปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุ (ปัญหาการจองห้องศึกษาค้นคว้า) by Mind Map: ระบุปัญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุ (ปัญหาการจองห้องศึกษาค้นคว้า)

1. ผู้ใช้

1.1. ผู้ใช้ไม่ทราบวิธีการใช้และการจองห้องศึกษาค้นคว้า

1.2. ผู้ใช้ไม่ทราบสถานะการจองห้องศึกษาค้นคว้า

2. บรรณารักษ์

2.1. บรรณารักษ์ไม่ได้อยู่ประจำที่เคาน์เตอร์บริการอยู่ตลอดเวลา

2.2. แต่ละช่วงเวลามีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ทำให้บริการช้า และเกิดข้อผิดพลาด

3. การจอง

3.1. มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

3.2. สามารถจองได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 4 ของห้องสมุดเท่านั้น