เทคโนโลยีเเละการสื่อสารทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีเเละการสื่อสารทางการศึกษา by Mind Map: เทคโนโลยีเเละการสื่อสารทางการศึกษา

1. การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

1.1. การเรียนรู้แบบออนไลน์

1.1.1. เนื้อหาของบทเรียน

1.1.2. ระบบบริหารการเรียน

1.1.3. การติดต่อสื่อสาร

1.1.3.1. Real-time

1.1.3.2. Non Real- time

1.2. เบราว์เซอร์

1.3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

1.4. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

2. สิ่งเเวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย

2.1. หลักการออกเเบบ

2.1.1. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย

2.1.2. สร้างโมเดลความคิดรวบยอด

2.1.3. เพื่อให้เเลกเปลี่ยนความรู้เเละประสบการณ์

3. สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้

3.1. Facebook

3.2. Youtube

3.3. Twitter

3.4. MySpace

3.5. Friendster

4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชั้นเรียน

4.1. ขั้นแรก

4.1.1. เชื่อมโยงความรู้เดิม กับความรู้ใหม่

4.2. ขั้นจัดประสบการณ์การเรียนรู้

4.2.1. ครูกระตุ้นให้เกิดปัญหา ให้นักเรียนเเสวงหาความรู้เอง

5. MindMeister (171) น.ส.วราภรณ์ ภูคงน้ำ 57100189122 พลศึกษาและสุขศึกษา

6. ความรู้พื้นฐาน

6.1. สารสนเทศ

6.1.1. ข้อมูลที่ได้สรุป ประมวลอย่างเป็นระบบ จนได้เป็นข้อความรู้ นำไปเผยเเพร่ได้

6.2. เทคโนโลยี

6.2.1. การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

6.3. ความสำคัญของสารสนเทศ

6.3.1. ทำให้ผู้บริการเกิดความรู้

6.3.2. ช่วยในการตัดสินใจ

6.3.3. ช่วยเเก้ไขปัญหา

6.4. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.4.1. พัฒนากิจกรรมของมนุษย์

6.4.2. ง่ายต่อการเผยเเพร่

6.4.3. ราคาถูก

6.4.4. การเชื่อต่อเครือข่ายมีประสิทธิภาพ

6.4.5. วางเเผนดำเนินงาน

6.5. อินเตอร์เน็ต

6.5.1. ด้านการศึกษา

6.5.2. ด้านการรับส่งข่าวสาร

6.5.3. ด้านธุรกิจเเละการค้าอินเตอร์เน็ต

6.5.4. ด้านการบันเทิง

6.6. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกับการเรียนรู้

6.6.1. เพิ่มพูนทักษะ

6.6.2. ผู้เรียนเป็นศูย์กลางของการเรียนรู้

6.6.3. ปฏิรูปการศึกษา

6.6.4. เรียนรู้โดยไม่มีข้อจำกัด

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.1. เทคโนโลยีที่ใช้จัดสารสนเทศ เกี่ยวข้องตั้งเเต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล เป็นต้น