سخنرانی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
سخنرانی by Mind Map: سخنرانی

1. محتوا

1.1. انتخاب موضوع سخنرانی

1.1.1. استفاده از ایده ترغیب کننده

1.1.2. موضوع مخاطب محور با داستان و حقایق

1.1.3. موضوع مرتبط با وابستگی، امیال شخصی، رشد فردی، امید و تغییر

1.2. ساختن شعار

1.2.1. تبدیل پیام اصلی ما به شعار بین 3 تا 12 کلمه

1.2.2. شعار انرژی بخش و موزون باشد

1.2.3. تکرار 3 بار در طول سخنرانی

1.3. معرفی

1.3.1. معرفی یک تا دو دقیقه ای مرتبط با موضوع اصلی

1.3.2. دلیل مناسب برای وجاهت ما

1.3.3. نشان دهد ما یک راهنمای خوب هستیم نه عجیب الخلقه

1.4. شروع سخنرانی

1.4.1. همخوان کردن مخاطب با موضوع بوسیله یک مقدمه

1.4.2. شروع با داستان شخصی، حرف تکاندهنده یا سوالی کوبنده

1.4.3. طوری باشد که مخاطب بفهمد چه چیز و چه موشق عایدش می شود

1.5. موضوع اصلی

1.5.1. مشتاق کردن شنوندگان و گوشزد فواید گفته های قبلی

1.5.2. سخنرانی براساس داستان موفقیت، پیچیدگی ها و راه حل

1.5.3. ترکیب حقایق منطقی با داستان های احساسی

1.5.3.1. داستان از تجربیات و مشاهدات شخصی خود

1.5.3.2. همراه سازی مخاطب ها با شخصیت های داستان

1.6. نتیجه گیری

1.6.1. استفاده از عبارات مخصوص نتیجه گیری

1.6.2. گفتن دلیل اهمیت زیاد پیام اصلی سخنرانی

1.6.3. درخواست از مخاطبین برای اینکه دست به کار شوند

2. ارائه

2.1. مهارت های اصلی

2.1.1. پرشور و نشاط حرف بزنیم

2.1.2. کم و زیاد کردن صدا و سرعت صحبت

2.1.3. مخاطب قرار دادن انها با کلمه"شما"

2.2. طنز در سخنرانی

2.2.1. هدف قرار دادن خودمان در طنز

2.2.2. مبالغه کردن در یک واقعیت

2.2.3. قرار دادن فضایی مخصوص طنز در صحبت ها

2.2.4. بیان طنز در هر یک دقیقه یک بار

2.3. زبان بدن

2.3.1. نگهداشتن دست در کنار پهلو و تکان دادن در فضای بالای کمر تا پایین گردن

2.3.2. تناسب حالات چهره با موضوع مورد بحث

2.3.3. ارتباط چشمی بین 3 تا 5 ثانیه با هر فرد در فضای کوچک

2.3.4. ارتباط چشمی بین 1 تا 3 دقیق با هر دسته در فضای بزرگ

2.4. خلق تصاویر الهام بخش

2.4.1. حتی الامکان بدون اسلاید ارائه دهید

2.4.2. اسلاید با نوشته و عکس کم باشد

2.4.3. تاکید روی نکات مهم از طریق رنگ، فونت نوشته و مکان تصاویر

2.5. غلبه بر ترس

2.5.1. تمرین سخنرانی حداقل 3 بار در محیط مشابه

2.5.2. زود در محل حاضر شدن و ارتباط با مخاطبین و وسایل

2.5.3. احساس مثبت در مورد مخاطبین