CHƯƠNG 19: Ý THUYẾT KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 19: Ý THUYẾT KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ by Mind Map: CHƯƠNG 19: Ý THUYẾT KINH TẾ VĨ MÔ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ

1. Cung và cầu vốn vay và Cung và cầu ngoại hối

1.1. Thị trường vốn vay

1.1.1. Mức lãi suất cân bằng, tổng số cung vốn mà những người muốn tiết kiệm cân bằng một cách chính xác với lượng cầu vốn cho đầu tư nội địa và dòng vốn ra ròng

1.2. Thị trường ngoại hối

1.2.1. Tỷ giá hối đoái thực lên giá làm giảm lượng cầu đô la trên thị trường ngoại hối

2. Cân bằng của nền kinh tế mở

2.1. S = I + NCO : lãi suất thực

2.2. NCO = NX : tr giá hối đoái thực

2.3. Cân bằng đồng thời cả hai thị trường

3. Cách thức các chính sách và các sự kiện tác động đến một nền kinh tế mở

3.1. Thâm hụt ngân sách của chính phủ

3.2. Chính sách thương mại

3.2.1. Là một chính sách của chính phủ có ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng hàng hóa dịch vụ mà một quốc gia xuất khẩu hay nhập khẩu

3.3. Bất ổn chính trị và sự tháo chạy vốn

3.3.1. Sự tháo chạy vốn là sự di chuyển của các dòng tiền lớn và bất ngờ như vậy ra khỏi một quốc gia

4. Tại mức tỷ giá hối đoái thực cân bằng, cầu đo la bởi người nước ngoài xuất phát từ xuất khẩu ròng hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kì cân bằng chính xác với cung đô la của người Mỹ từ dòng vốn ra ròng của Hoa Kì