บทที่ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 by Mind Map: บทที่ 1

1. ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เพื่อพัฒนาระบบสาระสนเทศและบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ระบบสาระสนเทศ

3. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.1. การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ไขปัญหา

3.2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)

3.2.1. การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

3.3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)

3.3.1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้างการนำมาวิเคราะห์หรือการประมวลผลการรับและการส่งข้อมูลการจัดเก็บและการนำข้อมูลกลับไปใช้งานใหม่

4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

4.1. เป็นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.2. ฮาร์ดแวร์

4.2.1. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

4.3. ซอฟต์แวร์

4.3.1. โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

4.3.2. ซอฟต์แวร์ระบบ

4.3.2.1. ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

4.3.2.2. ระบบปฎิบัติการ

4.3.2.3. โปรแกรมอรรถประโยชน์

4.3.2.3.1. โปรแกรมที่ช่วยเสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์

4.3.2.4. โปรแกรมขับข้อมูลหรือดีไวซ์ไดรเวอร์

4.3.2.4.1. โปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้

4.3.2.5. โปรแกรมแปลภาษา

4.3.2.5.1. โปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้

4.3.3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

4.4. ข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า

4.4.1. ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง

4.5. ข้อมูล

4.6. บุคลากร

4.7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4.7.1. ระบบสาระสนเทศต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นตอนชัดเจน

5. ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

5.1. ด้านการศึกษา

5.1.1. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

5.1.2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยเสริมประสิทธิการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ

5.2. ด้านการเกษตร และอุสาหกรรม

5.2.1. ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตร

5.2.1.1. การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร

5.3. ด้านการเงิน การธนาคาร

5.3.1. ถูกนำมาใช้ด้านการเงิน การธนาคาร

5.4. ด้านความมั่นคง

5.4.1. เทคโนโลยีแพร่หลาย

5.4.1.1. วงจรการสื่อสารทหาร

5.4.1.2. การส่งดาวเทียมและคำนวณวิถีโคจรของจรวดไปสู่อวกาศ

5.4.1.3. สืบสวนคดีต่างๆของตำรวจ

5.5. ด้านคมนาคม

5.5.1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

5.5.1.1. ถูกนำมาใช้ตั้งแต่การทำทะเบียนคนไข้

5.5.1.2. การวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ

5.5.1.3. ตัวอย่าง ซีเอที ใช้วิธีฉายแสงเป็นจังหวะไปรอบๆร่างกายมนุษย์

5.5.2. การสื่อสารเกี่ยวกับการเดินทาง

5.5.2.1. เช็คอินเตอร์เน็ตจากสายการบิน

5.6. ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

5.6.1. การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อแผ่นดินไหว

5.7. ด้านการพาณิชย์

5.7.1. การสื่อสารในการจัดบริหาร

5.7.2. เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการทำงาน

6. ออกแบบ พัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาให้เว็บไซต์มีความทันสมัย

7. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

8. แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.1. ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.1.1. มนุษย์ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพามากขึ้นเรื่อยๆ หรือ โทรศัพท์มือถือ

8.1.2. เครื่องช่วยงานส่วนบุคล

8.2. ด้านเทคโนโลยี

8.2.1. ระบบการทำงานอัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจได้เอง เข้ามาแทนที่มากขึ้น

8.3. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

8.3.1. อุปกรณ์เชื่อมต่อตรงเพียงชุดเดียว

8.3.2. ต่อมา ได้มีระบบรับ-ให้บริการ (client - system)

8.3.3. ปัจจุบันมีการใช้แลนไร้สาย

9. ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9.1. ด้านเศรษฐกิจ

9.1.1. ข่าวสารมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

9.1.2. การสื่อสารส่งผลให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์

9.1.3. ส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่างๆได้ทั่วโลก

9.2. ด้านสิ่งแวดล้อม

9.2.1. ระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ดาวเทียม

9.2.2. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ละมันจะปล่อยสารพิษปะปนเข้าสู่สิ่งแวดล้อม

9.3. ด้านสังคม

9.3.1. สภาพเสมือนจริง การใช้อินเตอร์เน็ตเชื่อโยงการทำงานต่างๆ หรือที่รู้จักกันว่า ไซเบอร์สเปซ

9.3.2. เกมเสมือนจริง อาจสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถแยะแยะได้รหว่างเกมหรือชีวิตจริง อาจใช้ความรุงแรงได้

9.3.3. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้พกพาเงินสดน้อยลง เพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้า บัตรใบเดียวสามารถใช้ได้กับธุรกรรมหลากหลายประเภท

9.3.3.1. พฤติกรรมการใช้เงินที่เปลี่ยนไป ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีผู้ประสงค์ร้ายลักลอบนำข้อมูลในทางที่ผิด

9.3.4. บริการนำเสนอบบตามคำขอหรือออนดีมานด์

9.3.5. การใช้เทคโนโลยีมากเกินไป เป็นแรงดงดูดให้บุคคลเกิดความหลุ่มหลงจนเกิดการติด

10. ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร

10.1. นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์

10.1.1. ให้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

10.2. นักวิเคราห์ระบบ

10.2.1. วิเคราะห์พัฒนาระบบสารสนเทศ

10.2.2. ออกแบบฐานข้อมูล

10.3. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล

10.3.1. บริหารจัดการฐานข้อมูล

10.3.2. ดูแลความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล

10.4. ผู้ดูแลและบริหารระบบ

10.4.1. บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร

10.5. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย

10.5.1. บริหาร จัดการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10.5.2. ดูแลลความปลอดภัยระบบเครือข่ายขององค์กร

10.6. ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์

10.7. เจ้าหน้าที่เทคนิค

10.7.1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

10.7.2. ติดตั้งโปรแกรม และฮาร์ดแวร์ต่างๆ

10.8. นักเขียนเกม

10.8.1. เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์