ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. 4.2การตัดสินใจการจัดการออกแบบเป็น3ระดับ คือ

1.1. 1.การตัดสินใจเชิงกลยุทธิ์ (Strategic Decision Making)

1.2. 2.การตัดสินใจเชิงยุทธวิธี(Tactical Decision Making)

1.3. 3.การตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ (Operational Decision Making)

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support System)

2.1. เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.2. 4.1กระบวนการตัดสินใจประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

2.3. 1.การใช้ความคิดประกอบเหตุผล(Intelligence)

2.4. 2.การออกแบบ(Design)

2.5. 3.การคัดเลือก (Choice)

2.6. 4.การนำไปใช้(Implementation)

3. 4.3 ประเภทของการตัดสินใจมี3 ประเภท ได้แก่

3.1. 1.การตัดสินใจแบบโครงสร้าง (Structure Decision)

3.2. 2.การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured Decision)

3.3. 3.การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง(semi-Structure Decision)

4. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(Executive Support System)

4.1. เป็นระบบที่ใช้สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร เช่น ให้ผู้บริหารสามารถใช้งาน Internet หรือสามารถใช้ Vedio Conference ได้

4.2. 5.1 หน้าที่สำหรับการกำหนดความต้องการของระบบสนับสนุนผู้บริหาร Ess

4.3. จำแนกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นชุดหรือเป็นเรื่องเดียวกัน

4.4. ล้วงเอาความจริง(Elicit)จากการประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทหีือไม่

4.5. ล้วงเอาความจริงจากตัวดัชนี สามในห้าประการซึ่งถูกนำมาใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละประเด็น

4.6. ค้นหาความจริงเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งสารสนเทศ

4.7. ทดสอบทางเลือกต่างๆที่เป็นตัวกำหนดแนวทางว่าทางเลือกไหนดีที่สุด คือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

5. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ(Artificial Intelligence System and Expert system)

5.1. 6.1 นิยามทั้ง 4 ต่างก็มีส่วนร่วมที่คาบเกี่ยวกันอยู่ นิยามดังกล่าวคือ

5.2. 1. ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์

5.3. 2.ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์

5.4. 3.ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล

5.5. 4.ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล

6. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)

6.1. 1.1 ประโยชน์ของสำนักงานอัตโนมัติ

6.2. ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย

6.3. ช่วยลดต้นทุนในการบริหาร

6.4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6.5. สร้างความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานอื่นๆ

7. ระบบประมวลผลรายงาน (Transaction Processing System)

7.1. 2.1ระบบประมวลผลรายการสามารถแบ่งตามวิธีการประมวลผลข้อมูล ได้แก่

7.2. ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม

7.3. ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2ประเภท คือ

7.4. การประมวลผลเชิงรายการ

7.5. การประมวลผลแบบทันที

7.6. 2.2 วัติถุประสงค์ของ TPS

7.7. เพื่อเอื้ออำนวยการปฏิบัติงานประจำให้มีความรวดเร็ว

7.8. เพื่อเป็นสารสนเทศที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจอื่น เช่น MRS หรือ DSS

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

8.1. คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.2. 3.1 การนำไปใช้งานสามารถแบ่งได้ 4 ระดับดังนี้

8.3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวางแผนนโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง

8.4. ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการในส่วนยุทธวิธีการวางแผนการปฏิบัติและการตัดสินใจ

8.5. ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการในระดับปฏิบัติการและการควบคุม

8.6. ระบบสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล