Tanzimat Dönemi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tanzimat Dönemi by Mind Map: Tanzimat Dönemi

1. Tanzimat Fermanı İlan edildi 1839

1.1. Gülhane Hatt-i Hümayunu

1.2. Abdülaziz tahta çıkaan kadar ki yenilikler

1.3. Reşit paşa Abdulhamiti etkiler

2. ÖZELİKLERİ

2.1. Halkın eğitilmesi devletin görevi olduğunun anlayışı benimsenir

2.2. EĞİtim DİLİ Osmanlıca ve Türkçe

2.2.1. Buda ZITLIKLARA neden olmuştur

2.2.2. OSMANLI IDEALİ benimsetilmeye çalışılmıştır

2.3. Eğitim Kurumları arasında BİRLİK YOKTUR

2.4. Falaka kaldırılır

2.5. Avrupaya yaranılmaya başlanır

2.6. Okul ve sınıf ortamı yenilenir

2.6.1. Araç gereçler geliir

2.6.2. Yeni öğretim yöntemleri denenir

2.6.3. Kılık kıyafet düzenlenir

2.7. Eğitim bilim olarak görülür

2.7.1. Kitaplar yayınlanır

2.8. Eğitimin hem siyasi hem toplumsal işlevi olduğu fark edilir

2.8.1. Devletin felekten kurtulması eğitimden ile olacağına inaılır

2.9. Eğitim derecendirlir İLK ORTA yÜKSEK şeklinde

3. Medreselere Dokunulmamış

3.1. Bunun dışındakıler orta ve yüksek derecelendirmeler getirilmiştir

3.2. İlköğretimdede yenilikler OLMAMIŞTIR

3.2.1. fAKAT 6 yıl zorunlu hale getirilmiştir

4. Islahat fermanı 1856

4.1. 1856 Tanzimat Fremanından 20 yıl sonra

4.2. AZINLIK VE YABANCI CEMAAT OKULLARININ AÇILMASINA İZİN VERİLİR

4.3. MUSTAFA REŞTİ PAŞA

5. SELİM SABİT EFENDİ

5.1. Usul-i Cedid Hareketi

5.1.1. Rehnuma-yı Muallimin

5.1.1.1. adında KİTAP yazdı

5.1.2. İlköğretimde yenileşme öncüsü

5.1.2.1. Okuma yanında yazı da öğretilmeye başlandı

5.1.2.2. Bilgi düzeylere göre gruplandırma

5.1.2.3. Sıbyan mekteblerine 4 ve rüştiye mekteblerine 2 devamzorunluğu

5.1.3. Bireysel, toplu ve karşılıklı yöntemin sentezine gidilmelidir

5.1.4. Şubeler öğrencilerin yaş ve yeteneklerin göre düzenlenmelidir.

5.1.4.1. DÜZEY GRUPLANDIR

5.1.5. Harflerin uzun hecelenmesi yöntemi kullanılmalıdır.

5.1.5.1. (usul-i tehecci – cim üstün ce, cim esre ci, cim ötre cü)

5.1.6. Aritmetik ve coğrafya öğretiminde materyaller somut örnekler kullanılmalıdır.

5.1.6.1. SOMUT

5.1.7. İlkokul öğretmenleri kadın olmalıdır.

5.1.7.1. KADINLAR

6. okullar

6.1. Orta Öğretim

6.1.1. Rüştiyeler 4yıl

6.1.1.1. Mülkiye Rüştiyeleri

6.1.1.2. Cevir Kalfa inas rüştiyesi

6.1.1.3. Askeri rüştiye

6.1.1.4. Sıbyan mekteblerine 4 ve rüştiye mekteblerine 2 devamzorunluğu

6.1.1.4.1. Okuma yanında yazı da öğretilmeye başlandı

6.1.1.4.2. Bilgi düzeylere göre gruplandırma

6.1.2. Sultaniyeler 3 idadi 3 edebiyat ve ulum toplam 6 yıl

6.1.2.1. Galatasaray Sultanisi

6.1.3. İdadiyeler 3 yıl

6.1.3.1. Kuleli Askeri İdadisi

6.1.4. Cerre çıkmak

6.2. Yüksek okular

6.2.1. Darülfünün

6.3. Mesleki ve teknik eğitim

6.3.1. Öğrertemen yetiştirmek

6.3.1.1. Darülmualim-i Rüşdi

6.3.1.2. Darülmuallimin Nizamnamesi

6.3.1.3. Kız öğrenciler için Kız Öğretmen Okulları Açılır

6.3.1.3.1. Darülmualimat

6.3.1.4. Darülmualimin-i Sıbyan

6.4. Özel öğretim

6.4.1. Azınlık ve yabancı Okulları

7. İDAEİ TEŞKİLATLANMA

7.1. Maarif i Umumiye NEZARETİ

7.2. Maarifi Umumiye NİZAMNAMESİ