สารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารสนเทศ by Mind Map: สารสนเทศ

1. ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศแบบต่างๆ

1.1. ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศแบบต่างๆในองค์การ โดยปกติแล้ว TPS จะเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบสารสนเทศอื่นๆ ในขณะที่ EIS จะเป็นระบบที่รับข้อมูลจากระบบสารสนเทศในระดับที่ต่ำกว่า

2. ประเภทของสารสนเทศที่สำคัญ 3 ประเภท ดังนี้

2.1. 1.ระบบสารสนเทศจำแนกตามประเภทของธุระกิจ 2.ระบบสารสนเทศจำแนกตามหน้าที่ของงาน 3.ระบบสารสนเทศจำแนกตามลักษณะของงาน

3. โดยทั่วไประบบสารสนเทศที่อิงคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

3.1. 1.ระบบสารสนเทศประมวลผลธุระกิจ(TPS) 1.1การประมวลผลแบบกลุ่ม 1.2การประมวลแบบทันที

3.2. 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2.1รายงานที่จัดทำตามระยะเวลาที่กำหนด 2.2รายงานสรุป 2.3รายงานที่จัดตามเงื่อนไขเฉพาะ 2.4รายงานที่จัดตามความต้องการ

3.3. 3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.4. 4.ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บรหารระดับสูง

3.5. 5.ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

3.6. 6.ระบบสารสนเทศสำนักงานหรือระบบสำนักงานอัตโนมัติ