กฎหมายอาญา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กฎหมายอาญา by Mind Map: กฎหมายอาญา

1. ภาค 3 ลหุโทษ

1.1. R

1.2. O

1.3. P

1.4. L

1.5. M

1.6. K

1.7. Ii

1.8. New node

1.9. New node

1.10. J

1.11. Hh

1.12. New node

1.13. Hjj

1.14. New node

1.15. Jjku

2. ภาค 3 ลหุโทษ

2.1. R

2.2. O

2.3. P

2.4. L

2.5. M

2.6. K

2.7. Ii

2.8. New node

2.9. New node

2.10. J

2.11. Hh

2.12. New node

2.13. Hjj

2.14. New node

3. ความรับผิดทางอาญา

4. การพยายามกระทำความผิด 80,81,82

5. ความผิดฐานลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์

6. ดวงตรา แสตมป์ ตั๋ว

7. การปกครอง

7.1. หมวด 1

7.2. หมวด 2

7.2.1. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน

7.2.2. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

8. ลักษณะ 2

9. ภาค 1 ทั่วไป

9.1. ลักษณะ 1

9.1.1. หมวด 1

9.1.1.1. บทนิยาม

9.1.2. หมวด 2

9.1.2.1. การใช้กฎหมายอาญา

9.1.3. หมวด 3

9.1.4. หมวด 4

9.1.5. หมวด 5

9.1.6. หมวด 6

9.1.6.1. ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 83,84,86

9.1.7. หมวด 7

9.1.7.1. กระทำความผิดหลายบท หลายกระทง

9.1.8. หมวด 8

9.1.8.1. การกระทำความผิดอีก

9.1.9. หมวด 9

9.1.9.1. อายุความ

9.2. ลักษณะ 2 ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

10. ภาค 2 ความผิด

10.1. ลักษณะ 1

10.1.1. ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

10.2. ลักษณะ 3

10.2.1. การยุติธรรม

10.2.1.1. หมวด 1

10.2.1.1.1. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

10.2.1.2. หมวด 2

10.2.1.2.1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

10.3. ลักษณะ 4

10.3.1. ศาสนา

10.4. ลักษณะ 5

10.4.1. ความสงบสุขของประชาชน

10.5. ลักษณะ 6

10.5.1. การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

10.6. ลักษณะ 7

10.6.1. การปลอม การแปลง

10.6.1.1. หมวด 1

10.6.1.1.1. เงินตรา

10.6.1.2. หมวด 2

10.6.1.3. หมวด 3

10.6.1.3.1. เอกสาร

10.6.1.4. หมวด 4

10.6.1.4.1. บัตรอิเล็กทรอนิกส์

10.6.1.5. หมวด 5

10.6.1.5.1. หนังสือเดินทาง

10.7. ลักษณะ 8

10.7.1. การค้า

10.8. ลักษณะ 9

10.8.1. เพศ

10.9. ลักษณะ 10

10.9.1. ชีวิตและร่างกาย

10.9.1.1. หมวด 1

10.9.1.1.1. ความผิดต่อชีวิต

10.9.1.2. หมวด 2

10.9.1.2.1. ความผิดต่อร่างกาย

10.9.1.3. หมวด 3

10.9.1.3.1. ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

10.9.1.4. หมวด 4

10.10. ลักษณะ 11

10.10.1. เสรีภาพและชื่อเสียง

10.10.1.1. หมวด 1

10.10.1.1.1. ความผิดต่อเสรีภาพ

10.10.1.2. หมวด 2

10.10.1.2.1. ความผิดฐานเปิดเผยความลับ

10.10.1.3. หมวด 3

10.10.1.3.1. ความผิดฐานหมิ่นประมาท

10.11. ลักษณะ 12

10.11.1. ทรัพย์

10.11.1.1. หมวด 1

10.11.1.2. หมวด 2

10.11.1.2.1. ความผิดฐาน กรรโชก/รีดเอาทรัพย์/ชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์

10.11.1.3. หมวด 3

10.11.1.3.1. ความผิดฐานฉ้อโกง

10.11.1.4. หมวด 4

10.11.1.4.1. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

10.11.1.4.2. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

10.11.1.5. หมวด 5

10.11.1.5.1. ความผิดฐานยักยอก

10.11.1.6. หมวด 6

10.11.1.6.1. ความผิดฐานรับของโจร

10.11.1.7. หมวด 7

10.11.1.8. หมวด 8

10.11.1.8.1. ความผิดฐานบุกรุก

10.11.1.9. หมวด 8

10.11.1.9.1. ความผิดฐานบุกรุก

10.12. ลักษณะ 13

10.12.1. ศพ

10.13. ลักษณะ 13

10.13.1. ศพ