กฎหมายอาญา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กฎหมายอาญา by Mind Map: กฎหมายอาญา

1. ความรับผิดทางอาญา

2. การพยายามกระทำความผิด 80,81,82

3. ความผิดฐานลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์

4. ดวงตรา แสตมป์ ตั๋ว

5. การปกครอง

5.1. หมวด 1

5.2. หมวด 2

5.2.1. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน

5.2.2. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

6. ลักษณะ 2

7. ภาค 3 ลหุโทษ

7.1. R

7.2. O

7.3. P

7.4. L

7.5. M

7.6. K

7.7. Ii

7.8. New node

7.9. New node

7.10. J

7.11. Hh

7.12. New node

7.13. Hjj

7.14. New node

7.15. Jjku

8. ภาค 3 ลหุโทษ

8.1. R

8.2. O

8.3. P

8.4. L

8.5. M

8.6. K

8.7. Ii

8.8. New node

8.9. New node

8.10. J

8.11. Hh

8.12. New node

8.13. Hjj

8.14. New node

9. ภาค 1 ทั่วไป

9.1. ลักษณะ 1

9.1.1. หมวด 1

9.1.1.1. บทนิยาม

9.1.2. หมวด 2

9.1.2.1. การใช้กฎหมายอาญา

9.1.3. หมวด 3

9.1.4. หมวด 4

9.1.5. หมวด 5

9.1.6. หมวด 6

9.1.6.1. ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน 83,84,86

9.1.7. หมวด 7

9.1.7.1. กระทำความผิดหลายบท หลายกระทง

9.1.8. หมวด 8

9.1.8.1. การกระทำความผิดอีก

9.1.9. หมวด 9

9.1.9.1. อายุความ

9.2. ลักษณะ 2 ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

10. ภาค 2 ความผิด

10.1. ลักษณะ 1

10.1.1. ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

10.2. ลักษณะ 3

10.2.1. การยุติธรรม

10.2.1.1. หมวด 1

10.2.1.1.1. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

10.2.1.2. หมวด 2

10.2.1.2.1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

10.3. ลักษณะ 4

10.3.1. ศาสนา

10.4. ลักษณะ 5

10.4.1. ความสงบสุขของประชาชน

10.5. ลักษณะ 6

10.5.1. การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

10.6. ลักษณะ 7

10.6.1. การปลอม การแปลง

10.6.1.1. หมวด 1

10.6.1.1.1. เงินตรา

10.6.1.2. หมวด 2

10.6.1.3. หมวด 3

10.6.1.3.1. เอกสาร

10.6.1.4. หมวด 4

10.6.1.4.1. บัตรอิเล็กทรอนิกส์

10.6.1.5. หมวด 5

10.6.1.5.1. หนังสือเดินทาง

10.7. ลักษณะ 8

10.7.1. การค้า

10.8. ลักษณะ 9

10.8.1. เพศ

10.9. ลักษณะ 10

10.9.1. ชีวิตและร่างกาย

10.9.1.1. หมวด 1

10.9.1.1.1. ความผิดต่อชีวิต

10.9.1.2. หมวด 2

10.9.1.2.1. ความผิดต่อร่างกาย

10.9.1.3. หมวด 3

10.9.1.3.1. ความผิดฐานทำให้แท้งลูก

10.9.1.4. หมวด 4

10.10. ลักษณะ 11

10.10.1. เสรีภาพและชื่อเสียง

10.10.1.1. หมวด 1

10.10.1.1.1. ความผิดต่อเสรีภาพ

10.10.1.2. หมวด 2

10.10.1.2.1. ความผิดฐานเปิดเผยความลับ

10.10.1.3. หมวด 3

10.10.1.3.1. ความผิดฐานหมิ่นประมาท

10.11. ลักษณะ 12

10.11.1. ทรัพย์

10.11.1.1. หมวด 1

10.11.1.2. หมวด 2

10.11.1.2.1. ความผิดฐาน กรรโชก/รีดเอาทรัพย์/ชิงทรัพย์/ปล้นทรัพย์

10.11.1.3. หมวด 3

10.11.1.3.1. ความผิดฐานฉ้อโกง

10.11.1.4. หมวด 4

10.11.1.4.1. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

10.11.1.4.2. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

10.11.1.5. หมวด 5

10.11.1.5.1. ความผิดฐานยักยอก

10.11.1.6. หมวด 6

10.11.1.6.1. ความผิดฐานรับของโจร

10.11.1.7. หมวด 7

10.11.1.8. หมวด 8

10.11.1.8.1. ความผิดฐานบุกรุก

10.11.1.9. หมวด 8

10.11.1.9.1. ความผิดฐานบุกรุก

10.12. ลักษณะ 13

10.12.1. ศพ

10.13. ลักษณะ 13

10.13.1. ศพ