หลักการพัฒนาโปรแกรม (Program development principles)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการพัฒนาโปรแกรม (Program development principles) by Mind Map: หลักการพัฒนาโปรแกรม   (Program development principles)

1. การใช้งานจริง (Program Implement)

1.1. เป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากทำการทดสอบและ แก้ไขโปรแกรมให้มีความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

1.2. นำโปรแกรมไปใช้งานจริงด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆ สภาวะแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆโดยผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถทำงานตามฟังก์ชั่น

1.3. การใช้งานจริงของโปรแกรมหากพบข้อผิดพลาด ก็สามารถปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมให้ถูกต้องได้

2. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)

2.1. 1. กำหนดขอบเขตของปัญหา เพื่อให้ทราบขั้นตอนการทำงานต่างๆ

2.2. 2. กำหนดข้อมูลนำเข้า

2.3. 3. วิธีการประมวลผล เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ปัญหา

2.4. 4. กำหนดผลลัพธ์

2.5. 5. กำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้

3. การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)

3.1. ต้องมีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

4. การออกแบบโปรแกรม (Program Design)

4.1. 1. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ อัลกอริธึม (Algorithm)

4.2. 2. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจำลอง (Pseudo Code)

4.3. 3. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน (Flowchart)

5. การเขียนโปรแกรม (Program Coding)

5.1. เป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากได้ผ่านการออกแบบโปรแกรมแล้ว โดยการนำแนวคิดจากอัลกอริธึ่ม

5.2. เลือกภาษาที่เหมาะสม

5.3. ลงมือเขียนโปรแกรม โดยการแปลงขั้นตอนการทำงาน (ประมวลผล) ที่ได้จากการออกแบบ ให้อยู่ในรูปของคำสั่งที่ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของภาษาที่เลือกนั้น

6. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program Testing & Verification)

6.1. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เป็นขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมที่เขียนได้ ว่าทำงานถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้

7. การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation)

7.1. คู่มือสำหรับผู้ใช้โปรแกรม (User's Manual or User's Guide)

7.2. คู่มือสำหรับผู้เขียนโปรแกรม (Programmer's Manual or Programmer's Guide)