หลักการพัฒนาโปรแกรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการพัฒนาโปรแกรม by Mind Map: หลักการพัฒนาโปรแกรม

1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

1.1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา

1.2. ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม

1.3. ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม

1.4. ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

1.5. ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน

1.6. ขั้นตอนที่ 6 การใช้งานจริง

2. การวิเคราะห์ปัญหา

2.1. 1. กำหนดขอบเขตของปัญหา

2.2. 2. กำหนดข้อมูลนำเข้า

2.3. 3. วิธีการประมวลผล

2.4. 4. กำหนดผลลัพธ์

2.5. 5. กำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้

3. การออกแบบโปรแกรม

3.1. 1. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ อัลกอริธึม

3.2. 2. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจำลอง

3.3. 3. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน

4. การเขียนโปรแกรม

4.1. เลือกภาษาที่เหมาะสม

4.2. ลงมือเขียนโปรแกรม โดยการแปลงขั้นตอนการทำงาน (ประมวลผล) ที่ได้จากการออกแบบ ให้อยู่ในรูปของคำสั่งที่ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของภาษาที่เลือกนั้น

5. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

5.1. Syntax Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้คำสั่งผิดรูปแบบที่ภาษานั้นกำหนด เช่น การลืมประกาศตัวแปร การเขียนคำสั่งผิอด

5.2. Logic Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมทำงานผิดไปจากขั้นตอนที่ควรจะเป็น

5.3. System Design Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมทำงานได้ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

6. ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

6.1. Desk-Checking ผู้เขียนโปรแกรมตรวจสอบโปรแกรมด้วยตนเอง ถ้าให้ผู้อื่นช่วยดูจะเรียกว่า Structured-Walkthrough

6.2. Translating ตรวจสอบรูปแบบคำสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมโดยตัวแปลภาษา ( Translator) เป็นผู้ตรวจ

6.3. Debugging เป็นการทดลองใช้โปรแกรมจริง เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง

7. การใช้งานจริง (Program Implement) การใช้งานจริง เป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากทำการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมให้มีความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยการนำโปรแกรมไปใช้งานจริงด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆ สภาวะแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆโดยผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถทำงานตามฟังก์ชั่น และทำตามจุดประสงค์ของโปรแกรมที่เขียนไว้ ขั้นตอนการใช้งานจริงของโปรแกรมหากพบข้อผิดพลาด ก็สามารถปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมให้ถูกต้องได้

8. การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องมีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยทั่วไปโปรแกรมที่ใช้งานจะประกอบด้วยหลายๆรุ่น เช่นรุ่นทดสอบ (Beta Version) และ รุ่นที่ใช้งานจริง (Release Version) และต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ดีขึ้น ดังตัวอย่างเช่นโปรแกรมเวอร์ชัน 1 มีการเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน 1.2 เป็นต้นการพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และผู้เขียนโปรแกรมต้องอาศัยคู่มือการใช้งาน และเอกสารประกอบของโปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และให้ผู้อื่นๆสามารถพัฒนาต่อได้