หลักการพัฒนาโปรแกรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักการพัฒนาโปรแกรม by Mind Map: หลักการพัฒนาโปรแกรม

1. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

1.1. ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา

1.2. ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม

1.3. ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม

1.4. ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

1.5. ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน

1.6. ขั้นตอนที่ 6 การใช้งานจริง

2. การออกแบบโปรแกรม

2.1. 1. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ อัลกอริธึม

2.2. 2. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจำลอง

2.3. 3. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน

3. การเขียนโปรแกรม

3.1. เลือกภาษาที่เหมาะสม

3.2. ลงมือเขียนโปรแกรม โดยการแปลงขั้นตอนการทำงาน (ประมวลผล) ที่ได้จากการออกแบบ ให้อยู่ในรูปของคำสั่งที่ถูกต้อง ตรงตามรูปแบบของภาษาที่เลือกนั้น

4. ขั้นตอนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

4.1. Desk-Checking ผู้เขียนโปรแกรมตรวจสอบโปรแกรมด้วยตนเอง ถ้าให้ผู้อื่นช่วยดูจะเรียกว่า Structured-Walkthrough

4.2. Translating ตรวจสอบรูปแบบคำสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมโดยตัวแปลภาษา ( Translator) เป็นผู้ตรวจ

4.3. Debugging เป็นการทดลองใช้โปรแกรมจริง เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง

5. การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องมีขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยทั่วไปโปรแกรมที่ใช้งานจะประกอบด้วยหลายๆรุ่น เช่นรุ่นทดสอบ (Beta Version) และ รุ่นที่ใช้งานจริง (Release Version) และต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ดีขึ้น ดังตัวอย่างเช่นโปรแกรมเวอร์ชัน 1 มีการเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน 1.2 เป็นต้นการพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และผู้เขียนโปรแกรมต้องอาศัยคู่มือการใช้งาน และเอกสารประกอบของโปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และให้ผู้อื่นๆสามารถพัฒนาต่อได้

6. การวิเคราะห์ปัญหา

6.1. 1. กำหนดขอบเขตของปัญหา

6.2. 2. กำหนดข้อมูลนำเข้า

6.3. 3. วิธีการประมวลผล

6.4. 4. กำหนดผลลัพธ์

6.5. 5. กำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ใช้

7. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

7.1. Syntax Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้คำสั่งผิดรูปแบบที่ภาษานั้นกำหนด เช่น การลืมประกาศตัวแปร การเขียนคำสั่งผิอด

7.2. Logic Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมทำงานผิดไปจากขั้นตอนที่ควรจะเป็น

7.3. System Design Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการที่โปรแกรมทำงานได้ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

8. การใช้งานจริง (Program Implement) การใช้งานจริง เป็นขั้นตอนสำคัญหลังจากทำการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมให้มีความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยการนำโปรแกรมไปใช้งานจริงด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆ สภาวะแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆโดยผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถทำงานตามฟังก์ชั่น และทำตามจุดประสงค์ของโปรแกรมที่เขียนไว้ ขั้นตอนการใช้งานจริงของโปรแกรมหากพบข้อผิดพลาด ก็สามารถปรับปรุง แก้ไข โปรแกรมให้ถูกต้องได้