เทคโนโลยีสะอาด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสะอาด by Mind Map: เทคโนโลยีสะอาด

1. ยังสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากวัสดุเหลือกใช้

2. ทำให้รู้จักแยกขยะชิดประเภทต่างๆ

3. ทำให้โรงเรียนของเราสะอาด

4. ทำให้มีสุขภาพชีวิตที่ดิขึ้น

5. 5.2โดยจัดทำให้รูปของโครงงานวิทยาศาสตร์

6. 4.1 นำวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประดิษฐ์สิ่งของที่เกิดประโยช์นภายใน ร.ร

7. 3.1จัดทำป้ายนิเทศมาตรการจัดการขยะและการใช้ประโยช์นจากขยะ

8. 2.4 นำขยะประเภทใบ้ หญ้า กิ่งไม้ต่างๆ ไปใส่ในถุงทำปุ๋ยหมัก

9. 2.3 สร้างถังทำปุ๋ยหมัก

10. 2.2 นำเศษอาหาร เปลือกผลไม้

11. 2.1 แยกขยะประเภทต่างๆ

12. จัดทำถังขยะที่สามารถแยกขยะได้

13. 1.3 ขยะอันตราย

14. 1.2 ขยะรีไซเคิล

15. 1.1 ขยะทั่วไป

16. โครงการจัดการด้านขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ

17. ขั้นตอนที่1

18. ขั้นตอนที่2

19. ขั้นตอนที่3

20. ขั้นตอนที่4

21. 5.1บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนำวัสดุที่ใช้อล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์

22. ขั้นตอนที่5

23. การจัดการด้ายขยะและแยกขยะ