เทคโนโลยีการแยกขยะในโรงเรียนสุรนารีวิทยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีการแยกขยะในโรงเรียนสุรนารีวิทยา by Mind Map: เทคโนโลยีการแยกขยะในโรงเรียนสุรนารีวิทยา

1. การสำรวจ

1.1. มีขยะรีไซเคิลมากปริมาณมาก

1.2. พบขยะอันตรายปริมาณมาก เช่น กระป๋องสี ถ่านไฟ

2. การวิเคราะห์

2.1. ทิ้งขยะไม่เป็นที่ เพราะขาดระบบการจัดการ

2.2. ขาดพื้นที่รองรับปริมาณขยะ

2.3. ขาดจิตสำนึก

3. การสร้างทางเลือก

3.1. ขยะรีไซเคิล

3.1.1. เป็นขยะยังที่ใช้ได้ สามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการประหยัดพลังานและทรัพยากร เช่น แก้ว พลาสติก กระดาา กระป๋องอะลูมิเนียม

3.2. ขยะอันตราย

3.2.1. เป็นขยะที่อันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากมีสารเคมีต่างๆติดไฟง่าย มีสารกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสี

3.3. ขยะเปียก

3.3.1. เป็นขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่น เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้

3.4. ขยะทั่วไป

3.4.1. เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ ทำให้ต้องเก็บเพื่อทำลายต่อไป เช่น เปลือกลูกอม วองขนม

4. การประเมินทางเลือก

4.1. นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เหลือขยะรีไซเคิลที่ทิ้งในปริมาณน้อย