Streetworking

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Streetworking by Mind Map: Streetworking

1. dzieci ulicy

1.1. dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

1.2. dzieci odrzucone przez rodzinę

1.3. dzieci wyeliminowane ze środowiska szkolnego lub rówieśniczego

2. oddziaływanie w warunkach streetworkingu

2.1. nacisk na świadome akceptowanie zmiany

2.2. poprzedzanie nakazów zachętami

2.3. dobrowolność uczestnictwa

2.4. "wyrywanie" poprzez tworzenie szans a nie izolację

2.5. pozytywny bunt

3. współczesna ulica

3.1. blokowisko

3.2. kamienica

3.3. kwartał dzielnicy

3.4. stadion

3.5. podwórko

4. etapy pracy

4.1. praca w środowisku

4.1.1. diagnoza

4.1.2. rekrutacja

4.2. praca interwencyjno-terapeutyczna w ośrodku

4.2.1. interwencja i wsparcie socjalne

4.2.2. reedukacja-resocjalizacja, terapia

4.3. kontynuowanie terapii i opieki w innych ośrodkach lub indywidualnie

4.3.1. kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowawczych

4.3.2. powrót do środowiska rodzinnego

4.3.3. usamodzielnienie