องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์แวร์(HARDWARE)

1.1. ฮาร์ดแวร์

1.2. 1.1 หน่วยรับข้อมูลหรืออินพุต

1.3. 1.2 ระบบประมวลผลกลางหรือซีพียู

1.4. 1.3 หน่วยเก็บข้อมูล

2. ซอฟเเวร์ ( Software)

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software )

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

3. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)

3.1. ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

4. บุคลากร (People Ware)

4.1. บุคลากร

4.2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4.3. โปรแกรมเมอร์

4.4. ผู้ใช้

4.5. ผู้ปฏิบัติการ

4.6. ผู้บริหารฐานข้อมูล

4.7. ผู้จัดการระบบ

5. กระบวนการทำงาน (Procedures)

5.1. กระบวนการทำงาน

5.2. การประมวลผล

5.3. การสร้างความน่าเชื่อถือ

5.4. การพัฒนา