CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU by Mind Map: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

1. Chuyển động thẳng nhanh dần đều

1.1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều

1.1.1. Khái niệm gia tốc

1.1.1.1. Cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian

1.1.1.2. .

1.1.2. Vec tơ gia tốc

1.1.2.1. .

1.2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

1.2.1. Công thức tính vận tốc

1.2.1.1. .

1.3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

1.3.1. .

1.4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

1.4.1. .

1.5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều

1.5.1. .

2. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều

2.1. Độ lớn của vận tốc tức thời

2.1.1. .

2.2. Vectơ vận tốc tức thời

2.2.1. Vec tơ vận tốc tức thời của môt vật tại một điểm là một vec tơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó

2.3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

2.3.1. Là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tăng( giảm) đều theo thời gian

3. Chuyển động thẳng chậm dần đều

3.1. Gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

3.1.1. Công thức tính gia tốc

3.1.1.1. .

3.1.2. Vec tơ gia tốc

3.1.2.1. .

3.2. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

3.2.1. Công thức tính vận tốc

3.2.1.1. .

3.3. Công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều

3.3.1. Công thức tính quãng đường đi được

3.3.1.1. .

3.3.2. Phương trình chuyển động

3.3.2.1. .