DQ ทักษะทางด้านความฉลาดทางดิจิทัล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DQ ทักษะทางด้านความฉลาดทางดิจิทัล by Mind Map: DQ ทักษะทางด้านความฉลาดทางดิจิทัล

1. 1.อัตลักษณ์ในโลกดิจิตอล (Digital identity) กล่าวคือ คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิตอลจะต้องมีทักษะในการสร้าง บริหารอัตลักษณ์และชื่อเสียงในโลกออนไลน์ของตัวเองให้เป็น ซึ่งนั่นรวมไปถึงการจัดการกับตัวตนในโลกออนไลน์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วย

1.1. พลเมืองดิจิทัล Digital Citizens เป็นกระแสที่แพร่หลายไปทั่วโลกนับตั้งแต่อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมด้าน ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังหลังจากที่รัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนควร เสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างชาญฉลาดและก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอลได้อย่าง ภาคภูมิ

1.2. ผู้ร่วมสร้างดิจิทัล Digital Co-creator

1.3. ผู้ประกอบการ Digital entrepreneur

2. 2.การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิตอล (Digital use) คือ ทักษะในการใช้เครื่องมือและสื่อในยุคดิจิตอล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างดี มิใช่ดังเช่นที่เห็นปัจจุบันคือ หลายคนถูกเทคโนโลยีใช้ มิใช่ใช้เทคโนโลยี

2.1. การใช้เวลาหน้าจอ Screen Time ในการจับภาพหน้าจอ สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านทางระบบปฏิบัติการ

2.2. สุขภาพการแพทย์ดิจิทัล Digital Health นวัตกรรมด้านสุขภาพและการใช้งานเทคโนโลยีสำหรับสุขภาพ ทำให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น

2.3. การมีส่วนร่วมของชุมชน Community Participationการวิจัยแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจากการมี ส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง สร้างสรรค์(Appreciation Influence Control, AIC) เป็นเครื่องมือในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพโดยใช้การ สังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมวางแผนโดยการมีส่วนร่วมอย่าง สร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

3. 3.การอยู่ในโลกดิจิตอลอย่างปลอดภัย (Digital safety) หมายถึงทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงในโลกออนไลน์ เช่น การไม่ไปรังแกและสามารถจัดการกับการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ได้อย่างตลอดรอดฝั่ง รวมไปถึงการเกี้ยวพาราสี การเหยียดผิว-เหยียดชนชั้น รวมไปถึงเนื้อหาต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงเช่น เนื้อหาที่มีความรุนแรง โป๊เปลือย ลามกหยาบคายด้วย

3.1. ความเสี่ยงจากเนื้อหา Content Risks สารสนเทศน์ที่มีรูปแบบดิจิตอลโดยแสดงเนื้อหาผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆ เป็นหลัก

3.2. ความเสี่ยงจากพฤติกรรม Behavioral Risks คววามเสี่ยงในการทำลอกเลียนแบบสิ่งที่ไม่ดีในสื่อต่างๆ

3.3. ความเสี่ยงจากการติดต่อพบปะ Contact Risks ความเสี่ยงจากการนัดเจอกับคนที่ไม่รู้จัก หรือรู้จักกันในสื่อต่างๆ

4. 5.การแสดงอารมณ์ในโลกดิจิตอลอย่างชาญฉลาด (Digital emotional intelligence) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทักษะในการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ เช่น การแสดงความเห็นอกเห็นใจ เสียใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยินดี สนุกสนาน ฯลฯ เพื่อสานสัมพันธ์กับผู้คนในโลกออนไลน์

4.1. ความเอาใจใส่ เข้าใจความรู้สึก Empathy การรับรู้และเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับอีกบุคคลหนึ่งอย่างแท้จริง

4.2. การรับรู้/การควบคุมอารมณ์ Emotiona Awareness/Regulation การควบคุมอารมณ์ตนเอง (อังกฤษ: Emotional self-regulation) เป็นความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อประสบการณ์ในรูปแบบที่สังคมยอมรับได้แต่ยืดหยุ่นพอที่จะเป็นปฏิกิริยาแบบฉับพลัน และเป็นความสามารถในการผัดผ่อนปฏิกิริยาแบบฉับพลันถ้าจำเป็น[1] หรือสามารถนิยามได้ว่า เป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และเปลี่ยนปฏิกิริยาทางอารมณ์[2] การควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมอารมณ์ ซึ่งรวมการควบคุมทั้งตัวเองและผู้อื่น

4.3. การตระหนักรู้ทางสังคมและอารมณ์Social&Emotional Awereness ความสามารถของเด็กในการแสดงออกถึงการรับรู้เกี่ยวกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อมการแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. 6.การสื่อสารในโลกดิจิตอล (Digital communication) คือ ความสามารถในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และร่วมมือกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

5.1. ร่องรอยเท้าดิจิทัล Digital FootprintsDigital Footprint คืออะไร จริง ๆ แล้วก็แปลตามตัวนั้นละว่าคือร่องรอยการกระทำต่าง ๆ ที่ฝังหรือตามได้ในโลก Digital ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่พูดถึงเรา หรือ Blog, การโพสเว็บบอร์ด และ Digital Profile ต่าง ๆ อย่าง Twitter, Instagram และ Facebook ซึ่งหลาย ๆ อย่างนั้นเราเปิดเป็น Public และทำให้คนต่าง ๆ เข้ามาดูได้และรับรู้ว่าเราเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งผ่านทาง Digital Footprint พวกนี้ ทำให้เหล่า Hacker นั้นสามารถมาเรียนรู้และเดาเรื่องต่าง ๆ หรือสืบเรื่องต่าง ๆ ได้ไม่ยาก และเข้าไปเจาะเอาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมมาได้มากมาย จนสร้างความเสียหายให้กับคนที่ข้อมูลรั่วได้ ทั้งนี้การสืบ Digital Footprint นั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่องค์กรในยุคใหม่นี้ใช้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่น การสมัครงานที่หลาย ๆ ครั้งนั้นผู้สมัครไม่รู้เลยว่าเมื่อยื่นใบสมัครไปแล้ว HR หรือฝ่ายบุคคลหรือคนที่ดูแลเรื่องการรับบุคคลนั้น ๆ จะเอาชื่อเราไปค้นหาผ่านทาง Google เพื่อดูว่าคน ๆ นั้นเป็นอย่างไร และทัศนะคติเป็นอย่างไรเพื่อประกอบการเรียกหรือไม่เรียกสัมภาษณ์

5.2. การสื่อสารออนไลน์ Online Communicationเป็นการใช้สื่อใหม่บนกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

5.3. ความร่วมมือออนไลน์ Online Collaborationการนำแบบร่วมมือกับคนอื่น (COLLABORATIVE LEADERSHIP) คือทฤษฎีและวิธีการบริหารจัดการซึ่งเน้นทักษะและคุณลักษณะของการนำแบบร่วมมือกันข้ามกลุ่มหรือองค์กร เพื่อผลประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน แนวคิดนี้เกิดขึ้นในราวกลางคริสต์ทศวรรษ 1990 เพื่อตอบสนองการเติบโตของการเป็นพันธมิตรในเชิงยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ALLIANCES)ระหว่างองค์กรธุรกิจ และการก่อตัวของความเป็นหุ้นส่วนระยะยาวระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับภาคสาธารณะชน เพื่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม

6. 7.การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล (Digital Rights) หมายถึงความเข้าใจในสิทธิเฉพาะตัว และสิทธิทางกฎหมาย รวมไปถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และหลีกเลี่ยงถ้อยคำแห่งความเกลียดชังของทั้งตัวเองและผู้อื่น

6.1. เสรีภาพในการพูด Freedom of Speechเสรีภาพในการพูด (อังกฤษ: freedom of speech) หรือเสรีภาพในการแสดงออก (อังกฤษ: freedom of expression) เป็นสิทธิการเมืองในการสื่อสารความคิดของบุคคลผ่านการพูด คำวา เสรีภาพในการแสดงออก บางครั้งใช้เป็นคำไวพจน์ แต่ยังรวมไปถึงพฤติการณ์ใด ๆ ในการแสวงหา ทั้งด้วยการพูด การแสดงท่าทาง หรือการสื่อสารด้วยตัวหนังสือ ไม่ว่าจะบนหน้ากระดาษหรือในโลกออนไลน์ ตลอดจนในรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียงเพลง ภาพถ่าย ภาพกราฟิกหรือภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิในการค้นคว้า หา เข้าถึงหรือได้รับข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นที่มีการสื่อสารและเผยแพร่และนำข้อสนเทศหรือความคิดโดยไม่คำนึงถึงสื่อที่ใช้ ในทางปฏิบัติ สิทธิในเสรีภาพการพูดมิได้มีสมบูรณ์ในทุกประเทศ และสิทธินี้โดยทั่วไปมักถูกจำกัด เช่นเดียวกับการหมิ่นประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้า ความลามก และการยุยงให้ก่ออาชญากรรม

6.2. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาIntellectual Property Rightsทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ โดยอาจแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและ ลิขสิทธิ์ สำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมยังแบ่งออกได้อีก 5 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) เครื่องหมายการค้า (4) ความลับทางการค้า และ (5) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (6) แบบผังภูมิของวงจรรวม (7) คุ้มครองพันธุ์พืช (8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.3. ความเป็นส่วนตัว Privacyสิทธิของบุคคลที่ประกอบไปด้วยสิทธิของบุคคลในครอบครัวในเรื่องดังกล่าวน่าจะจัดอยู่ในเรื่องของความเป็นอยู่ส่วนตัวซึ่งหมายความว่า ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ โดยทั่วไปหมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามลำพัง และเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น สิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การต่างๆ

7. 8.การรู้ดิจิตอล (Digital Literacy) ทักษะนี้ดูเหมือนจะครอบคลุมทักษะอื่นๆ 7 ข้อ ที่กล่าวมาข้างต้น แต่ปาร์คระบุรายละเอียดว่า หมายความถึง ความสามารถในการค้นหา ประเมิน ใช้ประโยชน์ แบ่งปัน และสร้างสรรค์เนื้อหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ หรือ คิดเชิงประมวลผล (computational thinking)

7.1. การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบComputational ThinkingComputational Thinking (CT) คืออะไร? Computational Thinking (CT) เป็นกระบวนการคิดที่ต้องใช้ทักษะและเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเช่นที่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) หรือ วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) ใช้ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งแก่นแท้คือการแก้ปัญหา แบบมีลำดับขั้นตอนให้กลายเป็นเรื่องที่สายอาชีพอื่นๆ สามารถนำแนวคิดลำดับขั้นตอนไปแก้ปัญหาในเชิงนามธรรม อย่างการจัดการแถวขบวนของเจ้าของร้านอาหารที่จะทำยังไงให้ไม่เกิดภาวะต่อคิวยาวนาน หรือปัญหา Classics ที่ให้นักทำบัญชีหาวิธีการใช้เครื่องมืออื่นๆ มาช่วยบันทึกยอดมากกว่าจดลงกระดาษแล้วใช้เครื่องคิดเลขกระทบยอด เป็นต้น กระบวนการ Computational Thinking (CT) ประกอบไปด้วย

7.2. การสร้างสรรค์เนื้อหา Content Creationการสื่อสารเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่าย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมถือมีส่วนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค และในฐานะที่เป็นบริษัทที่เชื่อมั่นในคุณภาพและการมอบผลลัพธ์

7.3. การคิดวิเคราะห์ Critical thinkingการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ[4][5] (อังกฤษ: critical thinking) เป็นกระบวนการทางจิตสำนึกเพื่อวิเคราะห์ หรือ ประเมินข้อมูล ในคำแถลง หรือ ข้อเสนอที่มีผู้แถลงหรืออ้างว่าเป็นความจริง การคิดวิเคราะห์เป็นรูปแบบของกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นความหมายของคำแถลง (statement) และการตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับการไต่ตรองด้วยเหตุและผล แล้วจึงทำการตัดสินคำแถลงหรือข้อเสนอที่ถูกอ้างว่าเป็นความจริงนั้น

8. 8 ทักษะ

9. ผู้จัดทำ ด.ช.เกียรติสกล อาษา เลขที่ 6 ด.ช.ธนมงคล จำปารี เลขที่ 9 ด.ช.ชนกานต์ หน่อคำ เลขที่ 17 ด.ญ.พรสิรินทร์ ปวนทา เลขที่ 28 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

10. ความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ต่อการดำรงชีวิต

11. เขียนลายมือ จำเป็นไหมในยุคดิจิทัล?

12. 4.ระบบความปลอดภัยดิจิทัล Digital Security

12.1. การป้องกันรหัสผ่าน Password Protection เป็นการป้องกันเพื่อกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเราได้

12.2. ระบบความปลอดภัยบนมือถือ Mobile Securityการจัดการระยะไกล ล็อค/ปลดล็อค รวมถึงสั่งล้างข้อมูลในมือถือทั้งหมดจากระยะไกล รักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่างเช่น Mobile Device Management (MDM) ควบคุมการใช้งานแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์และบล็อคการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล รักษาความปลอดภัยข้อมูลบนอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมย

12.3. ระบบความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต Internet Security มีการป้องกันหลายชั้นเพื่อให้คุณปลอดภัย และให้อุปกรณ์ของคุณใช้งานได้อย่างราบรื่น คุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดด้านล่างอยู่ในซอฟต์แวร์ Internet Security การป้องกัน ไฟร์วอลล์ กันแฮกเกอร์ไว้อีกนอกกำแพงด้วยสุดยอดคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยซึ่งจะคอยตรวจตราและควบคุมทุกสิ่งที่เข้าและออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แอนติสแปม หลบหลีกสแปมและเนื้อหาที่ประสงค์ร้ายเพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจที่อีเมลสำคัญเท่านั้น Real Site ปกป้องคุณจากแฮกเกอร์ที่พยายามเจาะการตั้งค่าระบบการตั้งชื่อโดเมน นำคุณเข้าสู่เว็บไซต์ปลอม และขโมยรายละเอียดการเงินของคุณ Wi-Fi Inspector ตรวจจับจุดอ่อนของ Wi-Fi ในที่อยู่อาศัยของคุณ รวมทั้งคนแปลกหน้าที่ลักลอบใช้เครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ การปกป้อง แอนติไวรัสอัจฉริยะ ตรวจจับและบล็อกไวรัส มัลแวร์ สปายแวร์ แรนซัมแวร์ และฟิชชิ่ง เราใช้การวิเคราะห์อัจฉริยะเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามก่อนที่คุณจะได้รับผลกระทบ CyberCapture ส่งไฟล์ที่น่าสงสัยไปยังคลาวด์เพื่อการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ และดำเนินการแก้ไขให้ผู้ใช้ Avast ทุกคน หากไฟล์นั้นๆ เป็นภัยคุกคาม Behavior Shield ตรวจจับและบล็อกรูปแบบการปฏิบัติงานที่น่าสงสัยภายในเวลาไม่ถึงวินาทีเพื่อป้องกันแรนซัมแวร์และภัยคุกคามที่ไม่รู้จัก การสแกนอัจฉริยะ ค้นหาช่องโหว่ที่ทำให้มัลแวร์แฝงตัวเข้ามาได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าและรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยไปจนถึงส่วนเสริมที่น่าสงสัยและซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย ใหม่เกราะป้องกันแรนซัมแวร์ บล็อกแรนซัมแวร์และแอปที่ไม่น่าเชื่อถืออื่นๆ จากการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเข้ารหัสรูปถ่ายและไฟล์ส่วนตัวของคุณ Sandbox ทดสอบและลองใช้งานไฟล์ที่น่าสงสัยในบริบทที่ปลอดภัยก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์เหล่านั้นจะไม่สร้างความเสียหายบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เบราว์เซอร์ SafeZone ท่องอินเทอร์เน็ตและช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องติดตั้งหรือตั้งค่าส่วนเสริมใดๆ เบราว์เซอร์ของเรามาพร้อมกับคุณสมบัติความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการ ความเป็นส่วนตัว Passwords ล็อคบัญชีทั้งหมดของคุณรหัสผ่านที่ปลอดภัยเพียงรหัสเดียว เราจะจัดการส่วนที่เหลือเพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย