การบริหารการสร้างสาวก คริสตจักรกรุงเทพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบริหารการสร้างสาวก คริสตจักรกรุงเทพ by Mind Map: การบริหารการสร้างสาวก คริสตจักรกรุงเทพ

1. 2. กล้าที่จะสร้างทีมอย่างชาญฉลาด โดยขอสติปัญญาจากพระเจ้า โดยไม่ยึดติดกับความสำเร็จ ด้วยความเชื่อวางใจและความรัก

1.1. ทำงานหนักเสมอ

1.1.1. อุทิศตัวอธิษฐาน

1.1.2. อุทิศตัวในด้านพระวจนะ

1.1.3. จัดตารางการทำงาน

1.1.4. อุทิศตัวในด้านการนมัสการ

1.1.5. อุทิศตัวในการสร้างสาวก

1.1.5.1. ประกาศ

1.1.5.1.1. อธิษฐาน

1.1.5.2. พัฒนาผู้นำ

1.1.5.2.1. รายงานชีวิต (Accountability)

1.1.6. อุทิศตัวในการถวาย

1.1.7. อุทิศตัวในงานรับใช้ในคริสตจักร

1.2. เข้าใจทีม เข้าใจพี่น้องด้วย ความรักของพระเจ้า

1.2.1. ประเมิน, ติดตามผลหลังเสร็จงานเสมอ พยายามแก้ไปจุดอ่อนตลอดเวลา

1.2.2. รู้ว่าจะต้องใช้คนประเภทไหนในหน้าที่ใด เพื่อเป้าหมายของพระเจ้าใจคริสตจักร

1.2.3. มองไปที่อนาคต (พระทัยพระเจ้าต่อ, นิมิต)

1.2.4. มีการสื่อสาร, พูดคุย, หนุนใจ, สร้างความสนิทสนมกับทีมงานสม่ำเสมอ

1.3. ตั้งมาตรฐานให้สูงเข้าไว้ จริงจัง มีความเชื่อ ความหวัง ความรัก ไม่ยอมแพ้และพัฒนาตัวเองเสมอ

1.3.1. เฟ้นหาเพื่อนร่วมทีมทีี่จริงจัง มีความเชื่อ ความหวัง ความรัก ไม่ยอมแพ้ และพัฒนาตัวเองเสมอ

2. 1. เริ่มต้นจากพื้นฐาน

2.1. แมวมอง พบและช่วยพี่น้องพบ 1. ชีวิตปัจจุบัน, 2. แผนการของพระเจ้า, 3. ของประทาน ของพี่น้อง โดยวิธีการต่างๆดังนี้

2.1.1. พบและช่วยพี่น้องพบ 1. ชีวิตปัจจุบัน, 2. แผนการของพระเจ้า, 3. ของประทาน ผ่านการ 1. สัมผัสชีวิตซึ่งกันและกัน รับใช้ร่วมกัน 2. แบบทดสอบของประทาน

2.1.2. ฝึกพี่น้องทำงานร่วมกับพี่เลี้ยง, และผู้อื่นในคริสตจกร

2.1.3. พี่เลี้ยงสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิด และสามารถระบุ 1. จุดแข็ง 2. จุดอ่อน 3. โอกาส 4. อุปสรรค 5. สิ่งที่น้องเลี้ยงชอบ 6. สิ่งที่น้องเลี้ยงไม่ชอบ ได้

2.2. พัฒนาโครงสร้างระยะยาว

2.2.1. ศูนย์พัฒนาเยาวชนเข้มแข็ง รอบนมัสการ คริสตจักรเด็ก

2.2.2. PEPSOL

2.2.2.1. PreEncounter

2.2.2.1.1. เป้าหมาย เตรียมชีวิตก่อนเข้าค่าย Encounter วิธีการ Pre-En class 2 ครั้ง (เลือกเข้า 1 ครั้ง) ลงทะเบียนค่าย อบรมพี่เลี้ยงค่าย 2 ครั้งก่อนวันค่าย

2.2.2.2. Encounter ค่ายจุดเปลี่ยน

2.2.2.2.1. เป้าหมาย 1.เตรียมพี่น้องในการพบพระเจ้า, พบพระกิตติคุณ, พบตัวเอง 2. รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากพระเจ้า วิธีการ จัดร่วมกับคริสตจักรเครือนนทบุรีตามโปรแกรมค่าย ทีมพี่เลี้ยง ลงทะเบียนชั้น Post *หมายเหตุ ในค่ายไม่ได้สอนบทเรียนทั้งหมดแต่เลือกมาบางส่วน

2.2.2.2.2. ก่อนค่าย ประชาสัมพันธ์ ค่าย ประชาสัมพันธ์ในคริสตจักร, คลิปคำพยาน, พาพี่น้องพบศิษยาภิบาล พี่เลี้ยงประชาสัมพันธ์ หนุนใจ ด้วยตัวเอง

2.2.2.3. PostEncounter

2.2.2.3.1. เป้าหมาย 1.ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 2. มาโบสถ์ประจำ 3. เข้ากลุ่มcellประจำ 4. เฝ้าเดี่ยวติดสนิท (4x4 และแชร์เฝ้าเดี่ยวให้พี่เลี้ยง) วิธีการ 1. ปฐมนิเทศ 2. ทีมพี่เลี้ยงกลุ่ม 3. 1:1 ระหว่างสัปดาห์ บันทึกติดตาม 4. ประชาสัมพันธ์ค่าย Encounter ทุกคาบ เพื่อหนุนใจพี่น้องประกาศและชวนคนไปค่าย 5. ปัจฉิมนิเทศและลงทะเบียน เตรียมรับสมาชิกภาพสมบูรณ์

2.2.2.3.2. หนังสือนอกเวลา

2.2.2.3.3. ข้อท่องจำ

2.2.2.3.4. เกณฑ์การผ่านชั้น PostEncounter ด้านที่ 1 ชีวิต 1.ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (ประเมินร่วมกับพี่เลี้ยง 2. มาโบสถ์ประจำ (70%) 3. เข้ากลุ่มcellประจำ (70%) 4. เฝ้าเดี่ยวติดสนิท (4x4 และแชร์เฝ้าเดี่ยวให้พี่เลี้ยง) ด้านที่ 2 พระวจนะ 2.1 ท่องข้อท่องจำได้ 2.2 ส่งการบ้าน (มีข้อยกเว้นได้บางกรณี : ตามดุลยพินิจของผู้สอน) 2.3 อ่านหนังสือนอกเวลา

2.2.2.4. Sol 1

2.2.2.4.1. เป้าหมาย 1. สร้างพี่น้องให้เป็น นักนำวิญญาณ 2. เป็นพยานได้ 3. เล่าพระกิตติคุณได้ 4. รับใช้ร่วมกับพี่เลี้ยงได้ วิธีการ ปฐมนิเทศ ทีมพี่เลี้ยงกลุ่ม นำวิญญาณ 3 คน ปัจฉิมนิเทศ และลงทะเบียน

2.2.2.4.2. หนังสือนอกเวลา

2.2.2.4.3. ข้อท่องจำ

2.2.2.4.4. ชุดเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับข่าวประเสริฐ

2.2.2.5. Sol 2

2.2.2.5.1. เป้าหมาย 1. สร้างพี่น้องให้เป็น นักนำวิญญาณ 2. เป็นพยานได้ 3. เล่าพระกิตติคุณได้ 4. รับใช้ร่วมกับพี่เลี้ยงได้ 5. เปิดกลุ่มCell ได้ วิธีการ ปฐมนิเทศ ทีมพี่เลี้ยงกลุ่ม นำวิญญาณ 3 คน ปัจฉิมนิเทศ และลงทะเบียน

2.2.2.5.2. หนังสือนอกเวลา

2.2.2.5.3. ข้อท่องจำ

2.2.2.6. Sol 3

2.2.2.6.1. เป้าหมาย 1. สร้างสาวกรุ่นต่อไปได้ (2ทธ.2:2) 2. รับใช้ตามของประทานได้โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาได้, รับใช้ร่วมกับพี่เลี้ยงและผู้อื่นได้ วิธีการ ปฐมนิเทศทุกคนผ่านค่าย Re-encounter ทีมพี่เลี้ยงกลุ่ม สร้างสาวกได้อย่างน้อย 6 คน ปัจฉิมนิเทศ ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร

2.2.2.6.2. หนังสือนอกเวลา

2.2.2.6.3. ข้อท่องจำ

2.2.3. Training

2.2.3.1. Workshop คำพยาน, ข่าวประเสริฐ

2.2.3.2. Workshop การติดตามผล

2.2.3.3. Workshop การใช้เวลาสร้างสาวกอย่างตั้งใจกับน้องเลี้ยงPID

2.2.3.4. Workshop การทำ Cell

2.2.3.5. Workshop การทวีคูณกลุ่ม Cell

2.2.3.6. สมัชชา G12 (G12 Conference)

2.2.3.7. ประชุมสร้างผู้นำ GLS Global Leadership Summit Thailand

2.2.4. กลุ่ม Cell

2.2.4.1. นิมิต Cell

2.2.4.1.1. นิมิตตามพระคัมภีร์

2.2.4.2. การตั้งเป้าหมายในกลุ่มเซลล์ร่วมกัน

2.2.4.2.1. การเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อพระคริสต์

2.2.4.2.2. การประกาศ

2.2.4.3. การสร้างความสัมพันธ์

2.2.4.3.1. หนุนใจ, ให้คำปรึกษา, ตักเตือน

2.2.4.3.2. อธิษฐานเผื่อกัน

2.2.4.4. ฝึกของประทาน

2.2.4.4.1. วัตถุประสงค์ของของประทานจากพระเจ้า

2.2.4.4.2. นมัสการ

2.2.4.4.3. เป็นพยาน, ประกาศ

2.2.4.4.4. แบ่งปันพระวจนะ

2.2.4.4.5. อธิษฐาน

2.2.4.4.6. ของประทานในการ “เป็น” ผู้รับใช้ (เอฟซัส 4:11)

2.2.4.4.7. ของประทานเพื่อการรับใช้ โรม 12:1-11

2.2.4.4.8. ของประทานฝ่ายวิญญาณ 1 โครินธ์ 12:1-11

2.2.4.4.9. ข้อควรระวัง

2.2.5. ทีมนมัสการ

3. 3. ตั้งมาตรฐานให้สูง

3.1. วัตถุประสงค์

3.1.1. รักพระเจ้า รักผู้อื่นเหมือนรักตัวเอง (มธ.22:37-39)

3.2. นิมิต

3.2.1. นำคนทั้งปวง มาเป็นสาวกของพระเจ้า(มธ.28:16-20)

3.3. เป้าหมาย

3.3.1. สร้างและเฟ้นหาผู้เชื่อสัตย์ซื่อ ที่สามารถนำ, สอนคนอื่นต่อได้ (2ทธ.2:2)

3.3.1.1. เป้าหมายย่อย 1. พี่น้องเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์ปีละ1รอบ, คจ.เสนอ 4x4 2. พี่น้องเข้ากลุ่ม Cell, มาคริสตจักรสม่ำเสมอ 3. พี่น้องมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน มาคริสตจักรอธิษฐาน เช้าวันอาทิตย์ 9 โมง 4. พี่น้องมีชีวิตแห่งการประกาศข่าวประเสริฐ : วางแผนร่วมกับพี่เลี้ยงเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐสม่ำเสมอ ประกาศร่วมกันสม่ำเสมอและสามารถรับมอบหมายงานรับใช้ได้ 5. พี่น้องยอมจำนนต่อพระวจนะ และการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตและ 6. พี่น้องร่วมใจรับใช้ด้วยความรักของพระเจ้าตามของประทาน และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 7. พี่น้องสามารถดูแลครอบครัวให้อยู่ในทางของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างได้

3.4. มาตรฐาน

3.4.1. เป็นเหมือน พระคริสต์ เป็นคริสเตียน ที่เกิดผล (ยน.15:1-17)

3.5. ยุทธวิธีของพระเยซูในการสร้างสาวก

3.5.1. เลือก 12 สร้าง 12 ส่ง 12

3.6. ยุทธวิธี การสร้างสาวก ของคริสตจักร

3.6.1. นำคน ผนวกคน สร้างคน ส่งคน

3.7. วิถีชีวิตพื้นฐาน

3.7.1. เฝ้าเดี่ยวพร้อมจดบันทึก เข้าโบสถ์ เข้ากลุ่มเซล์ เข้าเรียน PEPSOL

3.8. วัตถุประสงค์ของ กลุ่มเซลล์

3.8.1. ประกาศ พัฒนาผู้นำ ทวีคูณกลุ่มเซลล์

3.9. Focus ของ กลุ่มเซลล์เปิด

3.9.1. ชวนคน ประกาศ Encounter PEPSOL ทวีคูณกลุ่มเซลล์อย่างรวดเร็ว

3.10. หัวใจคริสเตียน 4 สุด เพื่อพระเจ้า

3.10.1. ชวนคน ประกาศ Encounter PEPSOL ทวีคูณกลุ่มเซลล์อย่างรวดเร็ว

4. 4. สมดุลระหว่าง พระคุณและการใช้สิทธิอำนาจ

4.1. การบริหารจัดการคริสตจักรตามพระคัมภีร์

5. 5. สื่อสารอย่างมีศิลปะ

5.1. สื่อสารความจริงตามพระวจนะด้วยเหตุผลอย่างละเอียดอ่อน

5.1.1. การให้คำปรึกษา

5.1.2. การตักเตือน

6. 6. มีความเชื่อ, เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะ

6.1. ฝึกโดย จำลองสถานการณ์ยากลำบาก ในเหตุการณ์ที่ยากลำบากเพื่อฝึกผู้นำ ที่พร้อมในทุกสถานการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

7. 8. ไม่หยุดที่จะปรับเปลี่ยน ในรายละเอียดเพื่อการพัฒนาคริสตจักร

7.1. ให้โอกาสวัยรุ่น คนที่มีของประทาน ในการรับใช้ และให้พื้นที่เขาในการแสดงความสามารถ

7.1.1. เวลาคำพยานทุกอาทิตย์

7.2. เตรียมพร้อมอยู่เสมอ

7.3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงาน

7.3.1. อบรม, Training

7.3.1.1. ในคริสตจักร

7.3.1.2. นอกคริสตจักร

8. 7. เปิดตาให้กว้าง

8.1. ใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดผลกับการพัฒนาคริสตจักร

8.2. พื้นฐานการสร้างสาวกในคริสตจักรที่เกิดผลทั่วโลก 1. ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรสร้างสาวก (1ทธ.4:6-16) 2. มีการเลือกสรรผู้นำที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ (1ทธ.3) 3. เน้นการพัฒนาสาวกรุ่นที่ 3 (2ทธ.2:2) 4. มีค่ายพบพระเจ้า (กจ.9) 5. มีกลุ่ม Cell ที่มีเป้าหมายในการประกาศข่าวประเสริฐ (มธ.28; กจ.1:8) 6. มีระบบสำหรับการสร้างสาวกอย่างชัดเจน (มธ.28:16-20) 7. ทั้งคริสตจักรมีการเฝ้าเดี่ยวเหมือนกัน(4x4 อ่านพระคัมภีร์ปีละ1รอบ)(2ทธ.3:16)