Mr. Long Assigment

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mr. Long Assigment by Mind Map: Mr. Long Assigment

1. 1. Thành lập shop mới

1.1. Nhân sự: tối thiểu 30

1.2. Hoạt động: Ổn định

1.3. Đáp ứng sản xuất: 2 tỉ/tháng

1.4. Các yêu cầu khác

1.4.1. Tài liệu huấn luyện

1.4.2. Tài liệu đánh giá

2. 2. Hệ thống phân phối

2.1. Dòng phân phối

2.1.1. Hoa

2.1.2. Lá

2.1.3. Phụ liệu

2.2. Doanh số:

2.2.1. Mức 1: 30 triệu/ngày

2.2.2. Mức 2: 60 triệu/ngày

2.2.3. Mức 3: 100 triệu/ngày

3. 3. Giảm chi phí nhập nguyên vật liệu

3.1. Nguyên liệu

3.1.1. Hoa + Lá

3.1.2. Phụ liệu

3.2. Mức cắt giảm

3.2.1. Mức 1: 15%

3.2.2. Mức 2: 20%

3.2.3. Mức 3: 25%