บุคลิกภาพของครูที่ดี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บุคลิกภาพของครูที่ดี by Mind Map: บุคลิกภาพของครูที่ดี

1. รูปร่างท่าทาง

1.1. แต่งกายเหมาะสม

1.2. สะอาดเรียบร้อย

1.3. วางตัวได้ดี

2. อารมณ์และสุขภาพจิต

2.1. ยิ้มแย้มแจ่มใส

3. นิสัย

3.1. น่าไว้วางใจ

3.2. รักษาคำพูด

3.3. มีความยุติธรรม

3.4. ประพฤติดี

3.5. มีความรับผิดชอบ

3.6. เมตตากรุณา

3.7. ซื้อสัตย์

4. น้ำเสียงและคำพูด

4.1. ชัดเจน

4.2. เข้าใจง่าย

4.3. ออกเสียงได้ถูกต้อง

4.4. สละสลวย

4.5. เชื่อมั่นในตนเอง

5. ความร่วมมือ

5.1. ยินดีรับฟังผู้อิ่น

6. ความเป็นมิตร

6.1. เข้ากับผู้อื่นได้

6.2. ทำให้ผู้อื่นสบายใจ

7. ความเป็นผู้นำ

7.1. มีความคิดริเริ่ม

7.2. กล้าตัดสินใจ