คุณลักษณะของครูที่ดี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณลักษณะของครูที่ดี by Mind Map: คุณลักษณะของครูที่ดี

1. ยอมรับฟังคำของผู้อื่น

2. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับปรุงตนเอง

3. ให้ความสำคัญกับผู้อื่น

4. มีความมั่นคงทางอารมณ์ ควบคุมตัวเองได้

5. มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น

6. มีความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8. มีความซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจของงผู้อื่นได้

9. มีสำนวนภาษาที่สละสลวย

10. แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีกิริยามารยาท