คุณลักษณะของครูที่ดี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณลักษณะของครูที่ดี by Mind Map: คุณลักษณะของครูที่ดี

1. มีความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

2. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

3. มีความซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจของงผู้อื่นได้

4. ยอมรับฟังคำของผู้อื่น

5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับปรุงตนเอง

6. มีสำนวนภาษาที่สละสลวย

7. ให้ความสำคัญกับผู้อื่น

8. แต่งกายสุภาพเหมาะสม มีกิริยามารยาท

9. มีความมั่นคงทางอารมณ์ ควบคุมตัวเองได้

10. มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น